Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 61: Tìm x để:

a) 2x = 8;

b) 2x = 1/4;

c) 3x = 81;

d) 5x = 1/125.

Lời giải:

a) 2x = 8 ⇔ 2x = 23 ⇔ x = 3.

b) 2x = 1/4 ⇔ 2x = 2(-2) ⇔ x = -2.

c) 3x = 81 ⇔ 3x = 34 ⇔ x = 4.

d) 5x = 1/125 ⇔ 5x = 5(-3) ⇔ x = -3.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 62:

a) Tính log1/2⁡4, log3⁡1/27.

b) Có các số x, y nào để 3x = 0, 2y = -3 hay không ?

Lời giải:

a) log1/2⁡4 = -2, log3⁡1/27 = -3.

b) Không có số x, y nào để 3x = 0, 2y = -3 vì 3x > 0,2y > 0 với mọi x, y.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 62: Hãy chứng minh các tính chất trên

loga⁡1 = loga⁡⁡a0 = 0

loga⁡⁡ a = loga⁡⁡a1 = 1

Lời giải:

Ta có:

aloga⁡⁡b = aα với α = loga⁡⁡b. Từ định nghĩa ta có aα = b nên aloga⁡⁡b = aα = b.

Đặt loga⁡aα = b. Theo định nghĩa aα = ab nên α = b. Vậy loga⁡aα = b = α.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 63: Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Lời giải:

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 63: Cho b1 = 23, b2 = 25.

Tính log2b1 + log2b2; log2b1b2 và so sánh các kết quả.

Lời giải:

log2b1 + log2b2 = log223 + log2 25 = 3 + 5 = 8.

log2b1b2) = log2(23.25 )= log2(2(3+5))= log2(28) = 8.

Vậy log2b1 + log2b2 = log2b1b2

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 64: Tính log1/2⁡2 + 2log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8 .

Lời giải:

log1/2⁡2 + 2log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡2 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡(2.1/3.1/3 .3/8) = log1/2⁡1/12.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 64: Cho b1 = 25, b2 = 23. Tính log2⁡b1 – log2⁡b2 , log2⁡b1/b2 và so sánh các kết

Lời giải:

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 65: Cho a = 4, b = 64, c = 2. Tính loga⁡b, logca, logcb.

Tìm một hệ thức liên hệ giữa ba kết quả thu được.

Lời giải:

loga⁡b = log464 = log443 = 3.

logca = log24 = 2.

logcb = log264 = log226 = 6.

Vậy logcb = logca. loga⁡b

Bài 1 (trang 68 SGK Giải tích 12): Không sử dụng máy tính, hãy tính:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 2 (trang 68 SGK Giải tích 12): Tính

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 3 (trang 68 SGK Giải tích 12): Rút gọn biểu thức:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 4 (trang 68 SGK Giải tích 12): So sánh các cặp số sau:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 5 (trang 68 SGK Giải tích 12): a) Cho a = log303; b = log305

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12