Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 86: Hãy lập bảng tương tự cho các bất phương trình ax ≥ b, ax < b, ax ≤ b.

Lời giải:

ax > b Tập nghiệm
a > 1 0 < a < 1
b ≤ 0 R R
b > 0 [logab ; +∞) (-∞,logab]
ax < b Tập nghiệm
a > 1 0 < a < 1
b ≤ 0 Vô nghiệm Vô nghiệm
b > 0 (-∞,logab) (logab ; +∞)
ax ≤ b Tập nghiệm
a > 1 0 < a < 1
b ≤ 0 Vô nghiệm Vô nghiệm
b > 0 (-∞,logab] [logab ; +∞)

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 87: Giải bất phương trình 2x + 2-x – 3 < 0.

Lời giải:

Đặt 2x = t. ĐK: t > 0. Ta có phương trình đã cho tương đương với phương trình:

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 88: Hãy lập bảng tương tự cho các bất phương trình log_a⁡x ≥ b, log_a⁡x < b, log_a⁡x ≤ b.

Lời giải:

loga⁡x ≥ b a > 1 0 < a < 1
Nghiệm x ≥ ab 0 < x ≤ ab
logax < b a > 1 0 < a < 1
Nghiệm 0 < x < ab x > ab
loga⁡x ≤ b a > 1 0 < a < 1
Nghiệm 0 < x ≤ ab x ≥ ab

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 89: Giải bất phương trình log1/2(2x + 3) > log1/2(3x + 1) (1).

Lời giải:

(1) ⇔ 3x + 1 < 2x + 3 ⇔ x < -2.

Bài 1 (trang 89 SGK Giải tích 12): Tính

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 2 (trang 90 SGK Giải tích 12): Giải các bất phương trình:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12