Phần Trắc Nghiệm

Bài 1 (trang 128 SGK Giải tích 12): Tính …

Giải bài 1 trang 128 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 1 trang 128 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 2 (trang 128 SGK Giải tích 12): Tính

Giải bài 2 trang 128 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 2 trang 128 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 3 (trang 128 SGK Giải tích 12): Tích phân

Giải bài 3 trang 128 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 3 trang 128 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 4 (trang 128 SGK Giải tích 12): Cho hai tích phân

Giải bài 4 trang 128 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 4 trang 128 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 5 (trang 128 SGK Giải tích 12): Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong:

Giải bài 5 trang 128 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 5 trang 128 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 6 (trang 128 SGK Giải tích 12): Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y=√x và y=x quay xung quanh trục Ox. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:

(A). 0

(B). –π

(C). π

(D). π/6

Lời giải:

Giải bài 6 trang 128 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12