Bài 1 (trang 90 SGK Giải tích 12): Hãy nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực

Lời giải:

Tính chất của lũy thừa với số mũ thực: Cho a, b là những số thực dương: α,β. Là những số thực tùy ý. Khi đó ta có:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 2 (trang 90 SGK Giải tích 12): Hãy nêu các tính chất của hàm lũy thừa

Lời giải:

Bảng tóm tắt các tính chất của hàm số lũy thừa y = x α trên khoảng (0; + ∞)

Bài 3 (trang 90 SGK Giải tích 12): Hãy nêu các tính chất của hàm số mũ và hàm số logarit.

Lời giải:

Tính chất của hàm số mũ: y = ax (a >, a ≠1)

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Tính chất của hàm số logarit:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 3 (trang 90 SGK Giải tích 12): Hãy nêu các tính chất của hàm số mũ và hàm số logarit.

Lời giải:

Tính chất của hàm số mũ: y = ax (a >, a ≠1)

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Tính chất của hàm số logarit:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 4 (trang 90 SGK Giải tích 12): Tìm tập xác định của hàm số:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 5 (trang 90 SGK Giải tích 12): Biết 4x+4-x=23. Hãy tính 2x+2-x

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 6 (trang 90 SGK Giải tích 12): Cho logab = 3; logac = -2

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 7 (trang 90 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 8 (trang 90 SGK Giải tích 12): Giải các bất phương trình:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12