Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 5 trang 80: Giải phương trình 6(2x – 3) = 1 bằng cách đưa về dạng aA(x) = aB(x) và giải phương trình A(x) = B(x).

Lời giải:

6(2x – 3) = 1 ⇔ 6(2x – 3) = 60 ⇔ 2x – 3 = 0 ⇔ x = 3/2.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 5 trang 81: Giải phương trình 1/5 . 52x + 5 . 5x = 250 (1) bằng cách đặt ẩn phụ t = 5x.

Lời giải:

Đặt t = 5x, ta có (1)⇔ 1/5.t2 + 5t = 250 ⇔ t2 + 25t – 1250 = 0

⇔ t = 25 hoặc t = -50(loại)

⇔ 5x ⇔ x = 2.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 5 trang 81: Tính x, biết log3⁡x = 1/4.

Lời giải:

Theo định nghĩa logarit ta có x = 31/4.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 5 trang 82: Cho phương trình log3⁡x + log9⁡x = 6. Hãy đưa các loogarit ở vế trái về cùng cơ số.

Lời giải:

log9⁡x = log32x = 1/2 log3x. Vây phương trình đã cho tương đương với phương trình:

log3⁡x + 1/2 log3x = 6.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 5 trang 83: Giải phương trình (log2x)2 – 3log2⁡x + 2 = 0 bằng cách đặt ẩn phụ t = log2⁡x.

Lời giải:

Với t = log2x. Ta có phương trình đã cho tương đương với phương trình:

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 5 trang 83: Giải phương trình log1/2⁡x + (log2⁡x)2 = 2.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Bài 1 (trang 84 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình mũ:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 2 (trang 84 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình mũ:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 3 (trang 84 SGK Giải tích 12): Giải các phương rình lôgarit:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 4 (trang 85 SGK Giải tích 12): Giải phương trình:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12