Bài 129 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1):

a) Cho số a = 5.13. Hãy viết tất cả các ước của a.

b) Cho số b = 25. Hãy viết tất cả các ước của b.

c) Cho số c = 32.7. Hãy viết tất cả các ước của c.

Lời giải:

a) Vì a = 5.13 = 65 nên Ư(a) = {1, 5, 13, 65}.

b) Vì b = 25 = 32 nên Ư(b) = {1, 2, 4, 8, 16, 32}.

c) Vì c = 32.7 = 63 nên Ư(c) = {1, 3, 7, 9, 21, 63}.

Bài 130 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số:

            51; 75; 42; 30

Lời giải:

51 = 3.17. Vậy Ư(51) = {1, 3, 17, 51}.

75 = 3.25 = 3.5.5 = 3.52. Vậy Ư(75) = {1, 3, 5, 15, 25, 75}.

42 = 2.21 = 2.3.7. Vậy Ư(42) = {1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42}.

30 = 2.15 = 2.3.5. Vậy Ư(30) = {1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30}.

Bài 130 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số:

            51; 75; 42; 30

Lời giải:

51 = 3.17. Vậy Ư(51) = {1, 3, 17, 51}.

75 = 3.25 = 3.5.5 = 3.52. Vậy Ư(75) = {1, 3, 5, 15, 25, 75}.

42 = 2.21 = 2.3.7. Vậy Ư(42) = {1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42}.

30 = 2.15 = 2.3.5. Vậy Ư(30) = {1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30}.

Bài 132 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Tâm có 28 viên bi. Tâm muốn xếp số bi đó vào các túi sao cho số bi ở các túi đều bằng nhau. Hỏi Tâm có thể xếp 28 viên bi đó vào mấy túi? (kể cả trường hợp xếp vào một túi)

Lời giải:

28 viên bi = (Số túi) . (Số viên bi ở mỗi túi)

Do đó, số túi là ước của 28.

Ta có, các ước của 28 là: Ư(28) = {1, 2, 4, 7, 14, 28}. Vậy Tâm có thể sắp xếp 28 viên bi vào 1 túi; 2 túi; 4 túi; 7 túi; 14 túi; 28 túi như sau:

 • 1 túi có 28 viên bi
 • 2 túi, mỗi túi có 14 viên bi
 • 4 túi, mỗi túi có 7 viên bi
 • 7 túi, mỗi túi có 4 viên bi
 • 14 túi, mỗi túi có 2 viên bi
 • 28 túi, mỗi túi có 1 viên biBài 133 (trang 51 sgk Toán 6 Tập 1):

  a) Phân tích số 111 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của 111.

  b) Thay dấu * bởi chữ số thích hợp:

  Giải bài 133 trang 51 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

  Lời giải:

  a) Ta có 111 = 3.37. Do đó Ư(111) = {1, 3, 37, 111}.

  b) Từ đề bài ta suy ra ** và * là các ước của 111. Mà ** là số có hai chữ số nên ** là 37.

  => * = 111 : 37 = 3