Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 6 trang 77: Tính và so sánh kết quả:

a) (-2) + (-3) và (-3) + (-2);

b) (-5) + (+7) và (+7) + (-5);

c) (-8) + (+4) và (+4) + (-8).

Lời giải

a) (-2) + (-3) = -5        (-3) + (-2) = -5

Kết quả của hai phép tính là bằng nhau

b) (-5) + (+7) = 2        (+7) + (-5) = 2

Kết quả của hai phép tính là bằng nhau

c) (-8) + (+4) = -4        (+4) + (-8) = -4

Kết quả của hai phép tính là bằng nhau

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 6 trang 77: Tính và so sánh kết quả:

[(-3) + 4] + 2;     (-3) + (4 + 2);     [(-3) + 2] + 4.

Lời giải

Ta có:

[(-3) + 4] + 2 = 1 + 2 = 3

(-3) + (4 + 2) = (-3) + 6 = 3

[(-3) + 2] + 4 = (-1) + 4 = 3

Kết quả của ba phép tính là bằng nhau

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 6 trang 78: Tìm tổng của tất cả các số nguyên a, biết -3 < a < 3.

Lời giải

Các số nguyên a là -2; -1; 0; 1; 2;

Tổng các số nguyên a là: (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 = [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + 0 = 0 + 0 + 0 = 0

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 6 trang 78: Tìm tổng của tất cả các số nguyên a, biết -3 < a < 3.

Lời giải

Các số nguyên a là -2; -1; 0; 1; 2;

Tổng các số nguyên a là: (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 = [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + 0 = 0 + 0 + 0 = 0

Bài 36: Tính:

a) 126 + (-20) + 2004 + (-106)
b) (-199) + (-200) + (-201)

Lời giải:

Đây là bài tập giúp bạn thực hành các tính chất của phép cộng các số nguyên.

a) 126 + (-20) + 2004 + (-106)
 = 106 + 2004 + (-106)
 = 106 + (-106) + 2004
 = 0 + 2004
 = 2004
 
b) (-199) + (-200) + (-201)
 = (-199) + (-201) + (-200)
 = -(199 + 201) + (-200)
 = (-400) + (-200)
 = -(400 + 200)
 = -600
hoc:
  (-199) + (-200) + (-201)
 = -(199 + 200 + 201)
 = -(199 + 201 + 200)
 = -(400 + 200)
 = -600

Bài 37: Tìm tổng tất cả các số nguyên x biết:

a) -4 < x < 3     b) -5 < x < 5

Lời giải:

Ghi nhớ: Tổng của hai số nguyên đối nhau luôn bằng 0.

a + (-a) = 0

a)

Giải bài 37 trang 78 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Vậy tổng các số nguyên x là:

   (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2

= (-3) + (-2 ) + 2 + (-1) + 1 + 0

= (-3) + 0 + 0

-3

b)

Giải bài 37 trang 78 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Vậy tổng các số nguyên x là:

   (-4) + (-3) + (-2 ) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4

=(-4) + 4 + (-3) + 3 + (-2) + 2 + (-1) + 1

= 0 + 0 + 0 + 0

0

Bài 38: Chiếc diều của bạn Minh bay cao 15m (so với mặt đất). Sau một lúc, độ cao của chiếc diều tăng 2m, rồi sau đó lại giảm 3m. Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu (so với mặt đất) sau hai lần thay đổi? (h.47)

Giải bài 38 trang 79 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 47

Lời giải:

– Độ cao chiếc diều sau khi tăng 2m là:

15 + 2 = 17 (m)

Độ cao chiếc diều sau khi giảm 3m là:

17 + (-3) = 14 (m)

Vậy sau hai lần thay đổi diều cách mặt đất 14m.

– Hoặc các bạn có thể giải tắt như sau:

Sau hai lần thay đổi, chiếc diều ở độ cao:

15 + 2 + (-3) = 14 (m)

Bài 39: Tính:

a) 1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11)
b) (-2) + 4 + (-6) + 8 + (-10) + 12

Lời giải:

a) 1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11)
 = (-2)   + (-2)  + (-2)
 = -(2 + 2) + (-2)
 = (-4) + (-2)   hoc = -(2 + 2 + 2)
 = -(4 + 2)
 = -6
Cách khác:
  1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11)
 = 1 + 5 + 9 + (-3) + (-7) + (-11)
 =   15  +    (-21)
 = -(21 - 15)
 = -6
 
b) (-2) + 4 + (-6) + 8 + (-10) + 12
 = 4 + 8 + 12 + (-2) + (-6) + (-10)
 =   24   +    (-18) 
 = 6
Cách khác:
  (-2) + 4 + (-6) + 8 + (-10) + 12
 =   2  +   2  +    2
 = 6

Bài 40: Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải bài 40 trang 79 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Lời giải:

Ghi nhớ: Trước khi làm bài này, bạn nên đọc lại phần 4. Cộng với số đối trang 78 SGK Toán 6 tập 1 để hiểu rõ:

 • Số đối của a là -a.
 • Số đối của -a là -(-a) = a.
 • Nếu a là số nguyên dương thì -a là số nguyên âm. Ví dụ: a = 3 thì -a = -3.
 • Nếu a là số nguyên âm thì -a là số nguyên dương. Ví dụ: a = -5 thì -a = -(-5) = 5
Giải bài 40 trang 79 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6