Bài 96 (trang 39 sgk Toán 6 Tập 1): Điền chữ số vào dấu * để được số *85 thỏa mãn điều kiện:

a) Chia hết cho 2 ;     b) Chia hết cho 5.

Lời giải

a) Không thể điền bất cứ số nào vào dấu * để số *85 chia hết cho 2 (vì nó có chữ số tận cùng là 5).

b) Có thể điền các số khác 0 vào dấu * để số *85 chia hết cho 5 (vì nó có chữ số tận cùng là 5).

Bài 97 (trang 39 sgk Toán 6 Tập 1): Dùng ba chữ số 4, 0, 5 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn:

a) Số đó chia hết cho 2 ;     b) Số đó chia hết cho 5

Lời giải

a) Số có 3 chữ số chia hết cho 2 là 540; 504; 450

b) Số có 3 chữ số chia hết cho 5 là 405; 450; 540

Ngoài ra các bạn cần lưu ý thêm là để có một số có 3 chữ số thì chữ số hàng trăm phải lớn hơn 0. Do đó số 045 hay 054 không phải là số có 3 chữ số.

Bài 98 (trang 39 sgk Toán 6 Tập 1): Đánh dấu “X” vào ô thích hợp trong các câu sau:

Câu Đúng Sai
a) Số có chữ số tận cùng bằng 4 thì chia hêt cho 2.    
b) Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng bằng 4.    
c) Số chia hết cho 2 và chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 0.    
d) Số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 5.    

Lời giải

Câu Đúng Sai
a x  
b   x
c x  
d   x

b) Sai vì chữ số tận cùng có thể là các chữ số chẵn khác.

d) Sai vì chữ số tận cùng có thể là 0.

Bài 98 (trang 39 sgk Toán 6 Tập 1): Đánh dấu “X” vào ô thích hợp trong các câu sau:

Câu Đúng Sai
a) Số có chữ số tận cùng bằng 4 thì chia hêt cho 2.    
b) Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng bằng 4.    
c) Số chia hết cho 2 và chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 0.    
d) Số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 5.    

Lời giải

Câu Đúng Sai
a x  
b   x
c x  
d   x

b) Sai vì chữ số tận cùng có thể là các chữ số chẵn khác.

d) Sai vì chữ số tận cùng có thể là 0.

Bài 100 (trang 39 sgk Toán 6 Tập 1)Ô tô đầu tiên ra đời năm nào?

Ô tô đầu tiên ra đời năm n = abbc trong đó n ⋮ 5 và a, b, c ∈ {1, 5, 8} (a, b, c khác nhau).

Giải bài 100 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 19

Lời giải:

Giải bài 100 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

– Vì n là năm ra đời của ô tô nên a không thể bằng 8 (vì nếu a = 8 thì ô tô ra đời năm 8 ngàn là vô lý). Như vậy a = 1.

– Ta đã có a = 1; c = 5 nên b = 8 (vì a, b, c khác nhau)

Vậy ô tô đầu tiên ra đời năm 1885.