Bài 31: Tính:

a) (-30) + (-5)    b) (-7 ) + (-13)    c) (-15) + (-235)

Lời giải:

Bài này giúp bạn luyện tập cách cộng hai số nguyên âm. Qui tắc:

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước hết quả.

Ví dụ: (-3) + (-4) = -(3 + 4) = -7

a) (-30) + (-5)  = -(30 + 5)  = -35

b) (-7) + (-13)  = -(7 + 13)  = -20

c) (-15) + (-235) = -(15 + 235) = -250

Bài 32: Tính:

a) 16 + (-6)    b) 14 + (-6)   c) (-8) + 12

Lời giải:

a) 16 + (-6) = +(16 - 6) = 10
hoc bn có th b du "+" và du ngoc đi như sau:
  16 + (-6) = 16 - 6 = 10
  
b) 14 + (-6) = 14 - 6 = 8

c) (-8) + 12 = 12 - 8 = 4

Bài 33: Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải bài 33 trang 77 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Lời giải:

Giải bài 33 trang 77 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Mình xin diễn giải lại như sau:

Ct dc 2:
 (-2) + 3 = 3 - 2 = 1
Ct dc 3: 
 18 + (-18) = 0 (tng hai s nguyên đối nhau)
Ct dc 4:
 Tng bng 0 nên b là s đối ca a nên b = -12
Ct dc 5:
 a + 6 = 4 vì tng gim nên a phi là s âm. 
 vy a = -2
Ct dc 6:
 (-5) + b = -10 vì tng gim nên b phi là s âm.
 vy b = -5

Bài 34: Tính giá trị của biểu thức:

a) x + (-16) biết x = -4    b) (-102) + y biết y = 2

Lời giải:

a) Vi x = -4 ta có:
  x + (-16) = (-4) + (-16) = -(4 + 16) = -20
  
b) Vi y = 2 ta có:
  (-102) + y = (-102) +2 = -(102 - 2) = -100

Bài 35: Số tiền của ông Năm năm nay tăng x triệu đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu, biết rằng số tiền của ông Năm năm nay so với năm ngoái:

a) Tăng 5 triệu đồng?

b) Giảm 2 triệu đồng?

Lời giải:

Các bạn cần lưu ý đề bài là: tăng x triệu đồng nhé.

a) Vì tiền của ông Năm năm nay so với năm ngoái tăng 5 triệu đồng nên x = 5.

b) Vì tiền của ông Năm năm nay so với năm ngoái giảm 2 triệu đồng nên x = -2 (vì giảm 2 có nghĩa tương đương với tăng -2).