Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 5 trang 76: Tìm và so sánh kết quả của: (-3) + (+3) và (+3) + (-3).

Lời giải

(-3) + (+3) = 0

(+3) + (-3) = 0

Kết quả của hai phép tính trên bằng nhau.

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 5 trang 76: Tìm và nhận xét kết quả của:

a) 3 + (-6) và |-6| – |3|;

b) (-2) + (+4) và |+4| – |-2|.

Lời giải

Ta có:

a) 3 + (-6) = -3

|-6| – |3| = 6 – 3 = 3

Kết quả của hai phép tính là hai số đối nhau

b) (-2) + (+4) = 2

|+4| – |-2| = 4 – 2 = 2

Kết quả của hai phép tính bằng nhau

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 5 trang 76: Tính

a) (-38) + 27;        b) 273 + (-123).

Lời giải

a) (-38) + 27 = – (38 – 27) = – 11

b) 273 + (-123) = 273 – 123 = 150

Bài 27: Tính:

a) 26 + (-6)    b) (-75) + 50   c) 80 + (-220)

Lời giải:

Qui tắc:

– Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0.

Ví dụ: (-2) + 2 = 0

– Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Ví dụ 1: (-15) + 10 = -(15 – 10) = -5 (vì 15 > 10)

Ví dụ 2: 15 + (-10) = 15 – 10 = 5 (vì 15 > 10 nên trong trường hợp này bạn không cần dấu ngoặc và đặt dấu “+” ở trước giống như +(15 – 10)).

a) 26 + (-6)  = (26 - 6)  = 20
b) (-75) + 50 = -(75 - 50) = -25
c) 80 + (-220) = -(220 - 80) = -140

Bài 28: Tính:

a) (-73) + 0    b) |-18| + (-12)    c) 102 + (-120)

Lời giải:

a) (-73) + 0   = -(73 - 0)  = -73
b) |-18| + (-12) = 18 + (-12)  = 18 - 12 = 6
c) 102 + (-120) = -(120 - 102) = -18

Bài 29: Tính và nhận xét kết quả của:

a) 23 + (-13) và (-23 ) + 13
b) (-15) + (+15) và 27 + (-27)

Lời giải:

a)

23 + (-13) = 23 - 13  = 10
(-23 ) + 13 = -(23 - 13) = -10

Kết quả là hai số nguyên đối nhau.

b)

(-15) + (+15) = 0
27 + (-27)  = 0

Tổng của hai số nguyên đối nhau thì bằng 0.

Bài 30: So sánh:

a) 1763 + (-2) và 1763
b) (-105) + 5 và -105
c) (-29) + (-11) và -29

Lời giải:

a) 1763 + (-2) = 1763 - 2 = 1761
Vì 1761 < 1763 nên 1763 + (-2) < 1763

b) (-105) + 5 = -(105 - 5) = -100
Vì -100 > -105 nên (-105) + 5 > -105

c) (-29 ) + (-11) = -(29 + 11) = -40 (cng hai s nguyên cùng du)
Vì -40 < -29 nên (-29 ) + (-11) < -29