Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 9 trang 85: Từ hình 50 dưới đây ta có thể rút ra những nhận xét gì ?

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

Lời giải

– Khối lượng quả ở đĩa cân bên trái bằng khối lượng quả ở đĩa cân bên phải

– Đặt thêm lên mỗi đĩa cân thêm một quả cân nặng 1kg thì khối lượng đồ vật trên hai đĩa cân bằng nhau

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 9 trang 86: Tìm số nguyên x, biết: x + 4 = -2.

Lời giải

x + 4 = -2

x + 4 + 2 = -2 + 2

x + 6 = 0

x = 0 – 6

x = -6

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 9 trang 86: Tìm số nguyên x, biết: x + 8 = (-5) + 4.

Lời giải

x + 8 = ( -5) + 4

x + 8 = -1

x = -1 – 8

x = -9

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 9 trang 86: Tìm số nguyên x, biết: x + 4 = -2.

Lời giải

x + 4 = -2

x + 4 + 2 = -2 + 2

x + 6 = 0

x = 0 – 6

x = -6

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 9 trang 86: Tìm số nguyên x, biết: x + 8 = (-5) + 4.

Lời giải

x + 8 = ( -5) + 4

x + 8 = -1

x = -1 – 8

x = -9

Bài 61: Tìm số nguyên x, biết:

a) 7 x = 8 (-7);      b) x 8 = (-3) - 8

Lời giải

Gợi ý: Áp dụng các tính chất khi biến đổi đẳng thức:

a) 7 x = 8 (-7) 
  7 x = 8 + 7  (b du ngoc có du "+" đằng trước)
  7 - x = 15    
  -x   = 15 - 7    (chuyn 7 sang vế phi)
  -x   = 8      (chuyn -x sang vế phi, chuyn 8 sang vế trái)
  -8   = x
  x   = -8
  
b) x - 8 = (-3) - 8
  x   = (-3) - 8 + 8 (chuyn -8 sang vế phi)
  x   = -3
hoc:
 x - 8 = (-3) - 8
 x   = -3 (tính cht: a + c = b +c => a = b)

Bài 62: Tìm số nguyên a, biết:

a) |a| = 2;         b) |a + 2| = 0

Lời giải

Các bạn nhớ lại: Giá trị tuyệt đối của một số thì bằng số đối của nó. Do đó:

|x| = y => x = y hoặc x = -y

a) |a| = 2
  a = 2 hoc a = -2
  
b) |a + 2| = 0
  a + 2  = 0   (chuyn 2 sang vế phi)
  a    = -2

Bài 63: Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số là 3; -2 và x bằng 5.

Lời giải

Theo đề bài ta có:

3 + (-2) + x = 5
1 + x    = 5
x      = 5 - 1 (chuyn 1 sang vế phi)
x      = 4

Bài 64:

Giải bài 64 trang 87 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Lời giải

Với dạng bài này, bạn coi a là một số nguyên và đi tìm x theo a (hay nói cách khác là biểu diễn x theo a).

a) a + x = 5
  x   = 5 - a  (chuyn a sang vế phi)
  
b) a - x = 2
  a - 2 = x  (chuyn -x sang vế phi, chuyn 2 sang vế trái)
hay x = a - 2

Bài 65:

Giải bài 65 trang 87 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Lời giải

Bài này tương tự như Bài 64 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Với bài này, các bạn coi a, b là các số nguyên và biểu diễn x qua a và b.

a) a + x = b
  x   = b - a (chuyển a sang vế phải)

b) a – x = b
  a - b = x (chuyển -x sang vế phải, chuyển b sang vế trái)
  x   = a - b