Bài 51: Tính:

a) 5 (7 - 9);      b) (-3) (4 - 6)

Lời giải

Gợi ý: Thực hiện phép tính trong ngoặc đơn () trước.

a) 5 (7 - 9)
 = 5 - [7 + (-9)]
 = 5 - [-(9 - 7)]
 = 5 - (-2)
 = 5 + 2
 = 7
 
b) (-3) (4 - 6)
 = (-3) - [4 + (-6)]
 = (-3) - [-(6 - 4)]
 = (-3) - (-2)
 = (-3) + 2
 = -(3 - 2)
 = -1

Bài 52: Tính tuổi thọ của nhà bác học Ác-si-mét biết rằng ông sinh năm -287 và mất năm -212.

Lời giải

Lưu ý: Các năm có dấu trừ ở trước nghĩa là các năm trước Công nguyên.

Tuổi thọ = năm mất – năm sinh

Do đó tuổi thọ của nhà bác học Ác-si-mét là:

(-212) – (-287) = (-212) + 287 = 75 (tuổi)

Vậy Ác-si-mét thọ 75 tuổi.

Bài 53: Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải bài 53 trang 82 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Lời giải

Giải bài 53 trang 82 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Giải thích:

Ct 2:
-2 - 7 = -2 + (-7) = -(2 + 7) = -9
Ct 3:
-9 - (-1) = -9 + 1 = -(9 - 1) = -8
Ct 4:
3 - 8 = 3 + (-8) = -(8 - 3) = -5
Ct 5:
0 - 15 = 0 + (-15) = -(15 - 0) = -15

Bài 54: Tìm số nguyên x, biết:

a) 2 + x = 3;    b) x + 6 = 0;    c) x + 7 = 1

Lời giải

a + b = c => b = c – a hoặc a = c – b

a) 2 + x = 3
    x = 3 - 2
    x = 1
    
b) x + 6 = 0
  x   = 0 - 6
  x   = 0 + (-6)
  x   = -6
  
c) x + 7 = 1
  x   = 1 - 7
  x   = 1 + (-7)
  x   = -6

Bài 55Đố vui: Ba bạn Hồng, Hoa, Lan tranh luận với nhau:

Hồng nói rằng có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn số bị trừ; Hoa khẳng định rằng không thể tìm được; Lan lại nói rằng còn có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn cả số bị trừ và số trừ.

Bạn đồng ý với ý kiến của ai? Vì sao? Cho ví dụ.

Lời giải

Đồng ý với ý kiến của Hồng và Lan, bởi vì:

– Phép trừ hai số nguyên âm mà số trừ lớn hơn số bị trừ thì hiệu lớn hơn số bị trừ.

Ví dụ với -5 > -9 thì phép trừ
(-9) – (-5) = (-9) + 5 = -(9 - 5) = -4 > -9

– Phép trừ hai số nguyên âm mà số trừ nhỏ hơn số bị trừ thì hiệu lớn hơn cả số bị trừ và số trừ.

Ví dụ với -10 > -13 thì phép trừ
-10 – (-13) = (-10 ) + 13 = 13 - 10 = 3 > -10 và -13

– Ý kiến của Hoa là sai.

Bài 56Sử dụng máy tính bỏ túi

Giải bài 56 trang 83 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

a) 169 - 733;   b) 53 - (-478);   c) -135 - (-1936)

Lời giải

Các bạn xem lại Bài 46 trang 80 SGK Toán 6 tập 1 để xem hướng dẫn cách thực hành trên máy tính.

Kết quả:

a) 169 - 733 = -564

b) 53 - (-478) = 531

c) -135 - (-1936) = 1801