Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 1 trang 104: Nhìn hình 5:

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

a) Xét xem các điểm C, E thuộc hay không thuộc đường thẳng a,

b) Điền kí hiệu ∈, ∉ thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 a;        E Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 a.

c) Vẽ thêm hai điểm khác thuộc đường thẳng a và hai điểm khác nữa không thuộc đường thẳng a.

Lời giải

a) Điểm C thuộc đường thẳng a; Điểm E không thuộc đường thẳng a

b) C ∈ a;        E ∉ a.

c)

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

Hai điểm A, B thuộc đường thẳng a

Hai điểm D, F không thuộc đường thẳng a

Bài 1: Đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 6.

Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 6

Lời giải:

– Trong hình còn 4 điểm chưa đặt tên (mỗi dấu chấm biểu diễn một điểm). Ta sử dụng 4 chữ cái in hoa để đặt tên cho các điểm này, chẳng hạn A, B, C, D.

– Trong hình còn 2 đường thẳng chưa đặt tên. Ta sử dụng 2 chữ cái thường để đặt tên cho các đường này, chẳng hạn b, c.

Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 1: Đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 6.

Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 6

Lời giải:

– Trong hình còn 4 điểm chưa đặt tên (mỗi dấu chấm biểu diễn một điểm). Ta sử dụng 4 chữ cái in hoa để đặt tên cho các điểm này, chẳng hạn A, B, C, D.

– Trong hình còn 2 đường thẳng chưa đặt tên. Ta sử dụng 2 chữ cái thường để đặt tên cho các đường này, chẳng hạn b, c.

Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 3: Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau:

a) Điểm A thuộc những đường thẳng nào? Điểm B thuộc những đường thẳng nào? Viết câu trả lời bằng ngôn ngữ thông thường và kí hiệu.

b) Những đường thằng nào đi qua điểm B? Những đường thẳng nào đi qua điểm C? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

c) Điểm D nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

Giải bài 3 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 7

Lời giải:

a)

Giải bài 3 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

b)

Giải bài 3 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

c)

Giải bài 3 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 4: Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) Điểm C nằm trên đường thẳng a.

b) Điểm B nằm trên đường thẳng b.

Lời giải

a)

Giải bài 4 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

b)

Giải bài 4 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 5:

Giải bài 5 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Lời giải

– Vẽ đường thẳng p, sau đó trên p các bạn vẽ một điểm bất kì A.

– Vẽ đường thẳng q, sau đó vẽ điểm B nằm ngoài q.

Giải bài 5 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 6: Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m và điểm B không thuộc đường thẳng m.

a) Vẽ hình và viết kí hiệu.

b) Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

c) Có những điểm không thuộc đường thẳng m mà khác với điểm B không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

Lời giải

Giải bài 6 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

a)

Giải bài 6 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

b) Có vô số điểm khác điểm A cũng thuộc đường thẳng m. Chẳng hạn ta vẽ hai điểm C và D thuộc m.

Giải bài 6 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

c) Có vô số điểm khác điểm B không thuộc m. Chẳng hạn ta vẽ hai điểm M và N không thuộc m.

Giải bài 6 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 7Đố Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh một đường thẳng không?

Lời giải

Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng.

Giải bài 7 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6