Bài 5: Tia

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 5 trang 112: Trên đường thẳng xy lấy hai điểm A và B.

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

a) Tại sao hai tia Ax và By không phải là hai tia đối nhau ?

b) Trên hình 28 có những tia nào đối nhau ?

Lời giải

a) Hai tia Ax và By không phải là hai tia đối nhau vì hai tia này không chung gốc

b) Trên hình 28 có những tia đối nhau là: Ax và Ay ; Bx và By

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 5 trang 112: Trên hình 30:

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

a) Ta thấy hai tia Ox và OA trùng nhau, còn tia OB trùng với tia nào ?

b) Hai tia Ox và Ax có trùng nhau không ? Vì sao ?

c) Tại sao hai tia chung gốc Ox, Oy không đối nhau ?

Lời giải

a) Tia OB trùng với tia Oy

b) Hai tia Ox và Ax không trùng nhau vì hai tia này không chung gốc

c) Hai tia Ox, Oy không đối nhau vì hai tia này nằm trên hai đường thẳng khác nhau

Bài 5: Tia

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 5 trang 112: Trên đường thẳng xy lấy hai điểm A và B.

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

a) Tại sao hai tia Ax và By không phải là hai tia đối nhau ?

b) Trên hình 28 có những tia nào đối nhau ?

Lời giải

a) Hai tia Ax và By không phải là hai tia đối nhau vì hai tia này không chung gốc

b) Trên hình 28 có những tia đối nhau là: Ax và Ay ; Bx và By

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 5 trang 112: Trên hình 30:

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

a) Ta thấy hai tia Ox và OA trùng nhau, còn tia OB trùng với tia nào ?

b) Hai tia Ox và Ax có trùng nhau không ? Vì sao ?

c) Tại sao hai tia chung gốc Ox, Oy không đối nhau ?

Lời giải

a) Tia OB trùng với tia Oy

b) Hai tia Ox và Ax không trùng nhau vì hai tia này không chung gốc

c) Hai tia Ox, Oy không đối nhau vì hai tia này nằm trên hai đường thẳng khác nhau

Bài 23: Trên đường thẳng a cho bốn điểm M, N, P, Q như hình 31. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Trong các tia MN, MP, MQ, NP, NQ có những tia nào trùng nhau?

b) Trong các tia MN, NM, MP có những tia nào đối nhau?

c) Nêu tên hai tia gốc P đối nhau.

Giải bài 23 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 31

Lời giải:

a)

– Xét các tia cùng gốc M ta được các tia trùng nhau là MN, MP, MQ.

– Xét các tia cùng gốc N ta được các tia trùng nhau là NP, NQ.

b)

– Trong các tia MN, NM, MP không có tia nào đối nhau.

c)

– Hai tia gốc P đối nhau là PQ và PN (hoặc PQ và PM hoặc PQ và Pa).

Bài 24: Cho hai tia Ox, Oy đối nhau, điểm A thuộc tia Ox các điểm B và C thuộc tia Oy (B nằm giữa O và C). Hãy kể tên:

a) Tia trùng với tia BC.

b) Tia đối của tia BC.

Lời giải:

Từ đề bài ta vẽ được hình sau:

Giải bài 24 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

a) Tia trùng với tia BC là tia By.

b) Tia đối của tia BC là tia BO, BA hay tia Bx (ba tia này trùng nhau).

Bài 24: Cho hai tia Ox, Oy đối nhau, điểm A thuộc tia Ox các điểm B và C thuộc tia Oy (B nằm giữa O và C). Hãy kể tên:

a) Tia trùng với tia BC.

b) Tia đối của tia BC.

Lời giải:

Từ đề bài ta vẽ được hình sau:

Giải bài 24 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

a) Tia trùng với tia BC là tia By.

b) Tia đối của tia BC là tia BO, BA hay tia Bx (ba tia này trùng nhau).