Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 9 trang 32: Tính:

a) 62 : 4 . 3 + 2 . 52;

b) 2(5 . 42 – 18).

Lời giải

Ta có:

a) 62 : 4 . 3 + 2 . 52 = 36 : 4 . 3 + 2 . 25

= 9 . 3 + 2 . 25

= 27 + 50

= 77

b) 2(5 . 42 – 18) = 2 ( 5 . 16 – 18 )

= 2 ( 80 – 18 )

= 2 . 62

= 124

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 9 trang 32: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (6x – 39) : 3 = 201;

b) 23 + 3x = 56 : 53.

Lời giải

Ta có:

a) (6x – 39) : 3 = 201

6x – 39 = 201 . 3

6x – 39 = 603

6x = 603 + 39

6x = 642

x = 642 : 6

x = 107

b) 23 + 3x = 56 : 53

23 + 3x = 5(6-3)

23 + 3x = 53

23 + 3x = 125

3x = 125 – 23

3x = 102

x = 102 : 3

x = 34

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 9 trang 32: Tính:

a) 62 : 4 . 3 + 2 . 52;

b) 2(5 . 42 – 18).

Lời giải

Ta có:

a) 62 : 4 . 3 + 2 . 52 = 36 : 4 . 3 + 2 . 25

= 9 . 3 + 2 . 25

= 27 + 50

= 77

b) 2(5 . 42 – 18) = 2 ( 5 . 16 – 18 )

= 2 ( 80 – 18 )

= 2 . 62

= 124

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 9 trang 32: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (6x – 39) : 3 = 201;

b) 23 + 3x = 56 : 53.

Lời giải

Ta có:

a) (6x – 39) : 3 = 201

6x – 39 = 201 . 3

6x – 39 = 603

6x = 603 + 39

6x = 642

x = 642 : 6

x = 107

b) 23 + 3x = 56 : 53

23 + 3x = 5(6-3)

23 + 3x = 53

23 + 3x = 125

3x = 125 – 23

3x = 102

x = 102 : 3

x = 34

Bài 74 (trang 32 sgk Toán 6 Tập 1): Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 541 + (218 – x) = 735 ;         b) 5(x + 35) = 515

c) 96 – 3(x + 1) = 42 ;         d) 12x – 33 = 32.33

Lời giải

Lưu ý: 12x hay 3(x + 1) là cách viết tắt của 12.x và 3.(x + 1). Đó là các phép nhân.

a) 541 + (218 – x) = 735

    218 – x = 735 – 541

    218 – x = 194

    x = 218 – 194

    x = 24

b) 5(x + 35) = 515

    x + 35 = 515:5

    x + 35 = 103

    x = 103 – 35

    x = 68

c) 96 – 3(x + 1) = 42

    3(x + 1) = 96 – 42

    3(x + 1) = 54

    x + 1 = 54:3

    x + 1 = 18

    x = 18 – 1

    x = 17

d) 12x – 33 = 32.33

    12x – 33 = 9.27

    12x – 33 = 243

    12x = 243 + 33

    12x = 276

    x = 276:12

    x = 23

Bài 75 (trang 32 sgk Toán 6 Tập 1): Điền số thích hợp vào ô vuông:

Giải bài 75 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Lời giải

Với dạng bài này, các bạn chỉ cần tính theo chiều ngược lại (từ phải sang trái) theo từng phép tính là ra kết quả:

Kết quả:

Giải bài 75 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Giải thích chi tiết:

a) Số nào nhân với 4 bằng 60 => số đó sẽ bằng 60:4 = 15. Điền số 15 vào ô.

Tiếp đó, số nào cộng với 3 bằng 15 => số đó sẽ bằng 15 – 3 = 12

b) Số nào trừ đi 4 bằng 11 => số đó sẽ bằng 11 + 4 = 15. Điền số 15 vào ô.

Tiếp đó, số nào nhân với 3 bằng 15 => số đó bằng 15:3 = 5

Bài 76 (trang 32 sgk Toán 6 Tập 1)Đố: Trang đố Nga dùng bốn chữ số 2 cùng với dấu phép tính và dấu ngoặc (nếu cần) viết dãy tính có kết quả lần lượt bằng 0, 1, 2, 3, 4.

Em hãy giúp Nga làm điều đó.

Lời giải

Ngoài các dãy tính dưới đây, bạn có thể tìm thêm một vài dãy tính khác:

22 – 2 . 2 = 0    hoặc   2 – 2 + 2 – 2 = 0

(22 – 2) : 2 = 1    hoặc   2 . 2 : (2 + 2) = 1

(2 : 2)2 . 2 = 2    hoặc   2 : 2 + 2 : 2 = 2

(22 + 2) : 2 = 3    hoặc   (2 . 2 + 2) : 2 = 3

(22 – 2) . 2 = 4    hoặc   2 + 2 + 2 – 2 = 4