Bài 87 (trang 36 sgk Toán 6 Tập 1): Cho tổng A = 12 + 14 + 16 + x với x ∈ N. Tìm x để:

a) A chia hết cho 2 ;    b) A không chia hết cho 2

Lời giải

Ghi nhớ: Các số chia hết cho 2 là các số tận cùng bằng 0, 2, 4, 6, 8 (hay còn gọi là các số chẵn). Các bạn sẽ học về phần này trong bài 11.

a) Ta thấy 12, 14, 16 đều chia hết cho 2. Vậy để A = 12 + 14 + 16 + x chia hết cho 2 thì x bằng 0 hoặc là một số chẵn.

b) Tương tự, để A không chia hết cho 2 thì x là các số lẻ.

Bài 87 (trang 36 sgk Toán 6 Tập 1): Cho tổng A = 12 + 14 + 16 + x với x ∈ N. Tìm x để:

a) A chia hết cho 2 ;    b) A không chia hết cho 2

Lời giải

Ghi nhớ: Các số chia hết cho 2 là các số tận cùng bằng 0, 2, 4, 6, 8 (hay còn gọi là các số chẵn). Các bạn sẽ học về phần này trong bài 11.

a) Ta thấy 12, 14, 16 đều chia hết cho 2. Vậy để A = 12 + 14 + 16 + x chia hết cho 2 thì x bằng 0 hoặc là một số chẵn.

b) Tương tự, để A không chia hết cho 2 thì x là các số lẻ.

Bài 89 (trang 36 sgk Toán 6 Tập 1): Điền dấu “X” vào ô thích hợp trong các câu sau:

Câu Đúng Sai
a) Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 6 thì tổng chia hết cho 6.    
b) Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6 thì tổng không chia hết cho 6.    
c) Nếu tổng của hai sô chia hết cho 5 và một trong hai sô đó chia hết cho 5 thì số còn lại chia hết cho 5.    
d) Nếu hiệu của hai số chia hết cho 7 và một trong hai số chia hết cho 7 thì số còn lại chia hết cho 7.    

Lời giải

Câu Đúng Sai
a x  
b   x
c x  
d x  

Giải thích và ví dụ:

a) Đúng vì đây là Tính chất chia hết của tổng

b) Sai. Ví dụ: 7 + 5 = 12

7 và 5 không chia hết cho 6 nhưng 12 lại chia hết cho 6.

c) Suy ra từ tính chất chia hết của tổng.

Ví dụ tổng là 30, một số hạng là 20 đều chia hết cho 5 thì số hạng còn lại (là số 10) cũng chia hết cho 5.

d) Suy ra từ tính chất chia hết của một hiệu. Giải thích như câu c.

Ví dụ: Hiệu là 7, số bị trừ là 21

Bài 89 (trang 36 sgk Toán 6 Tập 1): Điền dấu “X” vào ô thích hợp trong các câu sau:

Câu Đúng Sai
a) Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 6 thì tổng chia hết cho 6.    
b) Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6 thì tổng không chia hết cho 6.    
c) Nếu tổng của hai sô chia hết cho 5 và một trong hai sô đó chia hết cho 5 thì số còn lại chia hết cho 5.    
d) Nếu hiệu của hai số chia hết cho 7 và một trong hai số chia hết cho 7 thì số còn lại chia hết cho 7.    

Lời giải

Câu Đúng Sai
a x  
b   x
c x  
d x  

Giải thích và ví dụ:

a) Đúng vì đây là Tính chất chia hết của tổng

b) Sai. Ví dụ: 7 + 5 = 12

7 và 5 không chia hết cho 6 nhưng 12 lại chia hết cho 6.

c) Suy ra từ tính chất chia hết của tổng.

Ví dụ tổng là 30, một số hạng là 20 đều chia hết cho 5 thì số hạng còn lại (là số 10) cũng chia hết cho 5.

d) Suy ra từ tính chất chia hết của một hiệu. Giải thích như câu c.

Ví dụ: Hiệu là 7, số bị trừ là 21