Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu:

Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả nhận được.

(Số âm) . (Số dương) = (Số âm)

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 10 trang 88: Hoàn thành phép tính:

(-3) . 4 = (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = …

Lời giải

(-3) . 4 = (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = -6 + ( – 3) + (-3) = -9 +( – 3) = -12

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 10 trang 88: Theo cách trên, hãy tính:

(-5) . 3 = …

2 . (-6) = …

Lời giải

(-5) . 3 = (-5) + (-5) + (-5) = -10 – 5 = -15

2 . (-6) = (-6) + (-6) = -12

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 10 trang 89: Em có nhận xét gì về giá trị tuyệt đối và về dấu của tích hai số nguyên khác dấu ?

Lời giải

– Giá trị tuyệt đối của tích hai số nguyên khác dấu là một số nguyên dương

– Dấu của tích hai số nguyên khác dấu là dấu âm ” – “

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 10 trang 89: Tính:

a) 5 . (-14)

b) (-25) . 12

Lời giải

a) 5 . (-14 ) = – 70

b) (-25) . 12 = -300

Bài 73: Thực hiện phép tính:

a) (-5).6    b) 9.(-3)   c) (-10).11   d) 150.(-4)

Lời giải

Mặc dù hơi dài dòng nhưng tốt hơn hết là các bạn nên làm đúng theo quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu. Điều này sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn.

a) (-5).6 = -(|-5|.|6|) = -(5.6) = -30

b) 9.(-3) = -(|9|.|-3|) = -(9.3) = -27

c) (-10).11 = -(|-10|.|11|) = -(10.11) = -110

d) 150.(-4) = -(|150|.|-4|) = -(150.4) = -600

Bài 74: Tính 125.4. Từ đó suy ra kết quả của:

a) (-125).4     b) (-4).125    c) 4.(-125)

Lời giải

Ta có: 125.4 = 500, suy ra:

a) (-125).4 = -500

b) (-4).125 = -500

c) 4.(-125) = -500

Bài 75: So sánh:

a) (-67).8 vi 0    b)15.(-3) vi 15    c)(-7).2 vi -7

Lời giải

Các bạn nhớ lại:

– Số âm thì nhỏ hơn số 0 và số dương.

– Số âm có giá trị tuyệt đối càng lớn thì càng nhỏ. Ví dụ: -10 < -2

a) (-67).8 = -(|-67|.8) = -536 < 0

b) 15.(-3) = -(15.|-3|) = -45 < 15

c) (-7).2 = -(|-7|.2) = -14 < -7

Bài 76: Điền vào ô trống:

Giải bài 76 trang 89 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Lời giải

Giải bài 76 trang 89 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Gợi ý: (Số âm) . (Số dương) = (Số âm)

Ct 4:
- Tích s là mt s âm (-180), tha s y là s âm (-10)
=> tha s x còn li phi là s dương.
- Tìm x bng cách ly giá tr tuyt đối ca 180 chia cho
giá tr tuyt đối ca 10.

Ct 5: làm tương t

Bài 77: Một xí nghiệp may mỗi ngày được 250 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, chiều dài của vải dùng để may một số quần áo tăng x dm (khổ vải như cũ). Hỏi chiều dài của vải dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng bao nhiêu đề xi mét, biết:

a) x = 3 ?     b) x = -2 ?

Lời giải

Theo bài, chiều dài của vải để may 1 bộ quần áo tăng x (dm).

Suy ra, chiều dài của vải để may 250 bộ quần áo sẽ tăng 250.x (dm).

a) Với x = 3 thì chiều dài vải tăng:

250.3 = 750 (dm)

b) Với x = -2 thì chiều dài vải tăng:

250.(-2) = -500 (dm)