Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 14 trang 46: Trong các số 7, 8, 9, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số ? Vì sao ?

Lời giải

– Số 7 là số nguyên tố vì 7 là số tự nhiên lớn hơn 1 và có hai ước là 1 và chính nó

– Số 8 là hợp số vì 8 là số tự nhiên lớn hơn 1 và có nhiều hơn hai ước đó là 1; 2; 4; 8

– Số 9 là hợp số vì 9 là số tự nhiên lớn hơn 1 và có nhiều hai ước là 1; 3; 9

Bài 115 (trang 47 sgk Toán 6 Tập 1): Các số sau là số nguyên tố hay hợp số?

312; 213; 435; 417; 3311; 67

Lời giải:

Gợi ý: Để làm các bài tập về tìm số nguyên tố, trước hết các bạn nên xác định xem số đó có chia hết cho các số nhỏ (từ 1 tới 11) hay không bởi sử dụng các dấu hiệu chia hết.

– Các số 312, 213, 435, 417 có tổng chia hết cho 3 nên chúng chia hết cho 3. Do đó các số này là hợp số.

– Số 3311 chia hết cho 11 nên số này là hợp số.

– Số 67 là số nguyên tố. (bạn tham khảo bảng số nguyên số SGK)

Bài 116 (trang 47 sgk Toán 6 Tập 1): Gọi P là tập hơp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈ , ∉ hoặc ⊂ vào ô trống cho đúng:

Giải bài 116 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Lời giải:

Giải bài 116 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Giải thích:

– 83 là số nguyên tố => 83 ∈ P (bảng số nguyên tố SGK)

– 91 chia hết cho 7, 13, … => 91 ∉ P

– 15 là số tự nhiên => 15 ∈ N

– P là tập hợp các số nguyên tố – mà số nguyên tố chính là các số tự nhiên => P ⊂ N

Bài 117 (trang 47 sgk Toán 6 Tập 1): Dùng bảng nguyên tố ở cuối sách tìm các số nguyên tố trong các số sau:

117; 131; 313; 469; 647

Lời giải:

Tra bảng số nguyên tố trang 128 SGK Toán 6 tập 1, ta được:

– Các số 131; 313; 647 là số nguyên tố.

Bài 118 (trang 47 sgk Toán 6 Tập 1): Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số?

a) 3.4.5 + 6.7 ;         b) 7.9.11.13 – 2.3.4.7

c) 3.5.7 + 11.13.17 ;         d) 16 354 + 67 541

Lời giải:

a) 3.4.5 ⋮ 2 và 6.7 ⋮ 2 => (3.4.5 + 6.7) ⋮ 2

Vậy 3.4.5 + 6.7 là hợp số.

(bạn cũng có thể lý luận là 3.4.5 ⋮ 3 và 6.7 ⋮ 3)

b) 7.9.11.13 ⋮ 7 và 2.3.4.7 ⋮ 7 => (7.9.11.13 – 2.3.4.7) ⋮ 7

Vậy 7.9.11.13 – 2.3.4.7 là hợp số.

c) Hai tích 3.5.7 và 11.13.17 đều là các số lẻ => tổng của chúng là số chẵn, do đó tổng này chia hết cho 2.

Vậy 3.5.7 + 11.13.17 là hợp số.

d) Tổng 16 354 + 67 541 có số tận cùng là 5 (vì 4 + 1 = 5) nên chia hết cho 5.

Vậy 16 354 + 67 541 là hợp số.

Bài 119 (trang 47 sgk Toán 6 Tập 1): Thay chữ số vào dấu * để được hợp số:

Giải bài 119 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Lời giải:

Tra bảng nguyên tố (trang 46 hoặc 128 SGK Toán 6 tập 1) ta có 11, 13, 17, 19, 31, 37 là các số nguyên tố do đó ta thay:

Giải bài 119 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6