Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 4 trang 75: Tính và nhận xét kết quả của: (-4) + (-5) và |-4| + |-5|

Lời giải

(-4) + (-5) = – 9

|-4| + |-5| = 4 + 5 = 9

Hai kết quả trên là hai số đối nhau.

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 4 trang 75: Thực hiện các phép tính:

a) (+37) + (+81);

b) (-23) + (-17).

Lời giải

a) (+37) + (+81) = +118

b) (-23) + (-17) = – ( 23 + 17 ) = – 40

Bài 23: Tính:

a) 2763 + 152     b) (-7) + (-14)    c) (-35) + (-9)

Lời giải:

Qui tắc:

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước hết quả.

Ví dụ: (-3) + (-4) = -(3 + 4) = -7

a) 2763 + 152 = 2915

b) (-7) + (-14) = -(7 + 14) = -21

c) (-35) + (-9) = -(35 + 9) = -44

Bài 24: Tính:

a) (-5) + (-248)    b) 17 + |-33|    c) |-37| + |+15|

Lời giải:

Qui tắc:

– Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước hết quả.

Ví dụ: (-3) + (-4) = -(3 + 4) = -7

– Giá trị tuyệt đối của số nguyên dương bằng chính nó, của số nguyên âm bằng số đối của nó. Giá trị tuyệt đối của một số luôn là số dương (trừ số 0).

Ví dụ: |12| = |+12| = |-12| = 12

a) (-5) + (-248) = -(5 + 248 ) = -253

b) 17 + |-33|   = 17 + 33   = 50

c) |-37| + |+15| = 37 + 15   = 52

Bài 25: Điền dấu “>”, “<” thích hợp vào ô vuông:

Giải bài 25 trang 75 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Lời giải:

a) (-2) + (-5) = -7 < -5

b) (-3) + (-8) = -11 < -10
Giải bài 25 trang 75 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 26: Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là -5oC. Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ C nếu nhiệt độ giảm 7oC.

Lời giải:

Hướng dẫn: bạn có thể tham khảo ví dụ ở trang 74 SGK Toán 6 tập 1.

– Do đó nhiệt độ giảm 70C tức là tăng -7oC.

Vậy nhiệt độ tại đó là: (-5) + (-7) = -12oC.

Đáp số: -12oC