Bài 13: Bội và ước của một số nguyên

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 3 trang 108: Nếu đường thẳng chứa ba điểm A, B, C thì gọi tên đường thẳng đó như thế nào (h.18) ?

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

Lời giải

Ta lấy tên hai điểm một để gọi tên đường thẳng đó: đường thẳng AB; đường thẳng BA; đường thẳng BC; đường thẳng CB; đường thẳng AC; đường thẳng CA.

Bài 15: Quan sát hình 21 và cho biết những nhận xét sau đúng hay sai:

a) Có nhiều đường “không thẳng” đi qua hai điểm A và B.

b) Chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

Giải bài 15 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 21

Lời giải:

a) Đúng. Hai đường “không thẳng” chính là hai đường cong như trên hình.

b) Đúng. Đó chính là đường thẳng AB.

Bài 16:

a) Tại sao không nói “Hai điểm thẳng hàng”?

b) Cho ba điểm A, B, C trên trang giấy và một thước thẳng (không chia khoảng). Phải kiểm tra như thế nào để biết được ba điểm đó có thẳng hàng hay không?

Lời giải:

a)

Ta không nói “Hai điểm thẳng hàng” vì qua hai điểm lúc nào cũng vẽ được một đường thẳng.

Giải bài 1 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

b)

Đặt cạnh thước đi qua hai điểm, chẳng hạn A, B. Nếu C nằm trên cạnh thước thì ba điểm đó thẳng hàng, nếu không thì ba điểm đó không thẳng hàng.

Giải bài 1 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 17: Lấy bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? Đó là những đường thẳng nào?

Lời giải:

Giải bài 17 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

– Qua điểm A và mỗi điểm B, C, D ta vẽ được 3 đường thẳng là AB, AC, AD.

– Qua điểm B và mỗi điểm C, D ta vẽ được 2 đường thẳng là BC, BD (nếu tính cả điểm A sẽ bị trùng vì ở trên đã có đường thẳng AB rồi).

– Qua điểm C và điểm D ta vẽ được 1 đường thẳng là CD (không tính các điểm còn lại vì sẽ bị trùng, tương tự với điểm D.)

Như vậy, qua 4 điểm A, B, C, D ta vẽ được tất cả 6 đường thẳng, đó là AB, AC, AD, BC, BD, CD.

Bài 18: Lấy bốn điểm M, N, P, Q trong đó có ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng (phân biệt). Viết tên các đường thẳng đó.

Lời giải:

Giải bài 18 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

– Vì ba điểm M, N, P thẳng hàng nên qua ba điểm này sẽ có 1 đường thẳng.

– Qua Q và mỗi điểm M, N, P ta sẽ vẽ được 3 đường thẳng là QM, QN, QP.

Vậy ta sẽ vẽ được tất cả 4 đường thẳng là MP, QM, QN, QP.

Ngoài ra, vì đề bài không nhắc đến vị trí của M, N, P nên các bạn cũng có thể vẽ như sau:

Giải bài 18 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 19: Vẽ hình 22 vào vở rồi tìm điểm Z trên đường thẳng d1 và điểm T trên đường thẳng d2 sao cho X, Z, T thẳng hàng và Y, Z, T thẳng hàng.

Giải bài 19 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 22

Lời giải:

Giải bài 19 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Vì X, Z, T thẳng hàng và Y, Z, T thẳng hàng nên cả 4 điểm này đều nằm trên đường thẳng XY.

Cách vẽ: Vẽ đường thẳng XY cắt d1 tại Z, cắt d2 tại T.

Bài 20: Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) M là giao điểm của hai đường thẳng p và q.

b) Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại A, đường thẳng p cắt n tại B và cắt m tại C.

c) Đường thẳng MN và đường thẳng PQ cắt nhau tại O.

Lời giải:

Các bạn có thể tham khảo cách vẽ hình sau:

a)

Giải bài 20 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

b)

Giải bài 20 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

c)

Giải bài 20 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 21: Xem hình 23 rồi điền vào chỗ trống:

Giải bài 21 trang 110 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 23

Lời giải:

Cách làm bài này là các bạn đếm số đường thẳng cũng như số giao điểm để điền vào chỗ trống:

a) 2 đường thẳng 1 giao điểm

b) 3 đường thẳng 3 giao điểm

c) 4 đường thẳng 6 giao điểm

d) 5 đường thẳng 10 giao điểm