Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 16 trang 52: Khẳng định sau đúng hay sai ?

8 ∈ ƯC(16, 40);        8 ∈ ƯC(32, 28).

Lời giải

– 8 ∈ ƯC(16, 40) là đúng vì 16 chia hết cho 8 và 40 cũng chia hết cho 8

– 8 ∈ ƯC(32, 28) là sai vì 32 chia hết cho 8 nhưng 28 không chia hết cho 8

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 16 trang 52: Điền số vào ô trống để được một khẳng định đúng:6 ∈ BC (3,…..).

Lời giải

Ta có thể điền vào ô trống các số 1; 2; 6 vì 6 chia hết cho chúng.

Bài 134 (trang 53 sgk Toán 6 Tập 1): Điền kí hiệu ∈ hoặc ∉ vào ô vuông cho đúng:

Giải bài 134 trang 53 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Lời giải:

a) 4 ∉ ƯC(12, 18)             b) 6 ∈ ƯC(12, 18)

c) 2 ∈ ƯC(4, 6, 8)             d) 4 ∉ ƯC(4, 6, 8)

e) 80 ∉ BC(20, 30)             g) 60 ∈ BC(20, 30)

h) 12 ∉ BC(4, 6, 8)             i) 24 ∈ BC(4, 6, 8)

Giải thích:

a) 4 không phải là ước của 18

d) 4 không phải là ước của 6

e) 80 không phải là bội của 30

h) 12 không phải là bội của 8

Bài 135 (trang 53 sgk Toán 6 Tập 1): Viết các tập hợp:

a) Ư(6), Ư(9), ƯC(6, 9)

b) Ư(7), Ư(8), ƯC(7, 8)

c) ƯC(4, 6, 8)

Lời giải:

a) Ư(6) = {1, 2, 3, 6}

   Ư(9) = {1, 3, 9}

   ƯC(6, 9) = {1, 3}

b) Ư(7) = {1, 7}

   Ư(8) = {1, 2, 4, 8}

   ƯC(7, 8) = {1}

c) ƯC(4, 6, 8) = {1, 2}

Bài 136 (trang 53 sgk Toán 6 Tập 1): Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 6.

Viết tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 9.

Gọi M là giao của hai tập hợp A và B.

a) Viết các phần tử của tập hợp M.

b) Dùng kí hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa tập hợp M với mỗi tập hợp A và B.

Lời giải:

Theo đề bài ta có:

A = {0, 6, 12, 18, 24, 30, 36}

B = {0, 9, 18, 27, 36}

a) M là giao của hai tập hợp A và B

=> M = {0, 18, 36}

b) Mối quan hệ giữa M và A, B là: M ⊂ A ; M ⊂ B