Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 2 trang 69: Đọc các số biểu thị các điểm C, D, E trong hình 38.

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

Lời giải

– Số biểu thị điểm C là số +4

– Số biểu thị điểm D là số -1

– Số biểu thị điểm E là số -4

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 2 trang 70: Một chú ốc sên sáng sớm ở vị trí A trên cây cột cách mặt đất 2m (h.39). Ban ngày chú ốc sên bò lên được 3m. Đêm đó chú ta mệt quá “ngủ quên” nên bị “tuột” xuống dưới:

a) 2m;

b) 4m.

Hỏi sáng hôm sau chú ốc sên cách A bao nhiêu mét trong mỗi trường hợp a), b) ?

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

Lời giải

– Trường hợp a: Chú bị tuột xuống dưới 2m ⇒ Chú vấn nằm cao hơn A

Suy ra sáng hôm sau chú cách A: 3 – 2 = 1m và cách mặt đất 1+ 2 = 3m

– Trường hợp b: Chú bị tuột xuống dưới 4m ⇒ chú nằm dưới điểm A

Suy ra sáng hôm sau chú cách A: 4 – 3 = 1m và cách mặt đất 2 – 1 = 1m

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 2 trang 70:

a) Ta có nhận xét gì về kết quả của câu hỏi 2 trên đây ?

b) Nếu coi A là điểm gốc và các vị trí phía trên điểm A được biểu thị bằng số dương (mét) và các vị trí nằm phía dưới A được biểu thị bằng số âm (mét) thì các đáp số của câu hỏi 2 bằng bao nhiêu ?

Lời giải

a) Kết quả của câu hỏi 2 ở cả hai trường hợp là bằng nhau

b) Nếu coi A là điểm gốc thì đáp số của câu hỏi 2 là:

– Trường hợp a là 1 m

– Trường hợp b là – 1m

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 2 trang 70: Tìm đối số của mỗi số sau: 7; – 3

Lời giải

– Số đối của số 7 là số – 7

– Số đối của số – 3 là số 3

Bài 6: Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?

Giải bài 6 trang 70 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Lời giải

Trước khi làm bài, các bạn nên nhớ:

– Các số tự nhiên khác 0 hay còn gọi là số nguyên dương. Đó là các số 1, 2, 3, … (đôi khi còn được viết là +1, +2, +3, …)

– Các số -1, -2, -3, … gọi là số nguyên âm.

– Tập hợp các số nguyên dương, số 0 và các số nguyên âm được gọi là tập số nguyên (hay là tập Z).

Do đó, tập hợp N là tập hợp con của tập hợp Z.

Giải bài 6 trang 70 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Sai là bởi vì -4 và -1 là số nguyên chứ không phải là số tự nhiên.

Bài 7: Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là +3143 m và độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu “+” và dấu “-” biểu thị điều gì?

Lời giải

Dấu “+” biểu thị độ cao hơn mặt nước biển, dấu “-” biểu thị độ cao thấp hơn mặt nước biển. Do đó:

– Đỉnh núi Phan-xi-păng cao hơn mực nước biển 3143 m.

– Đáy của vịnh Cam Ranh thấp hơn mực nước biển 30 m.

Bài 7: Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là +3143 m và độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu “+” và dấu “-” biểu thị điều gì?

Lời giải

Dấu “+” biểu thị độ cao hơn mặt nước biển, dấu “-” biểu thị độ cao thấp hơn mặt nước biển. Do đó:

– Đỉnh núi Phan-xi-păng cao hơn mực nước biển 3143 m.

– Đáy của vịnh Cam Ranh thấp hơn mực nước biển 30 m.

Bài 8: Điền đầy đủ các câu sau:

a) Nếu -5oC biểu diễn 5 độ dưới 0oC thì +5oC biểu diễn ….

b) Nếu -65 m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65 m dưới mực nước biển thì +3143 m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng ) là ….

c) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng, thì 20000 đồng biểu diễn ….

Lời giải

a) Nếu -5oC biểu diễn 5 độ dưới 0oC thì +5oC biểu diễn 5 độ trên 0oC.

b) Nếu -65 m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65 m dưới mực nước biển thì +3143 m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng ) là 3143 m trên mực nước biển.

c) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng, thì 20000 đồng biểu diễn số tiền có là 20000 đồng.

Bài 9: Tìm số đối của +2, 5, -6, -1, -18.

Lời giải

Gợi ý:

– Trên trục số, các điểm cách đều điểm 0 và nằm về hai phía của điểm 0 là các số đối của nhau.

– Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là số nguyên dương đôi khi còn được viết là +1, +2, +3, … nhưng dấu “+” thường được bỏ đi.

Qui tắc:

– Số đối của số dương là số âm (bằng cách thay dấu “+” bằng dấu “-” hoặc thêm dấu “-“). Ví dụ: số đối của +1 hay 1 là -1.

– Số đối của số âm là số dương (bằng cách bỏ dấu “-” đi). Ví dụ: số đối của -1 là 1.

   + Số đối của +2 là -2.

   + Số đối của 5 là -5.

   + Số đối của -6 là 6.

   + Số đối của -1 là 1.

   + Số đối của -18 là 18.

Bài 10: Trên hình 40 điểm A cách điểm mốc M về phía Tây 3km, ta quy ước “Điểm A được biểu thị là -3km“. Tìm số biểu diễn các điểm B,C.

Giải bài 10 trang 71 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 40

Lời giải:

Gợi ý: Các bạn tưởng tượng hình vẽ trên là một trục số. Trong đó điểm mốc M giống như điểm gốc 0 ở trên trục số. Khi đó, các điểm nằm bên trái điểm mốc sẽ mang giá trị âm, các điểm nằm bên phải sẽ mang giá trị dương.

– Từ hình vẽ, điểm A cách M 3 đoạn thẳng và có giá trị là -3 km nên mỗi đoạn thẳng sẽ biểu diễn 1 giá trị. Do đó:

   + Điểm B cách M về phía bên phải 2 đoạn thẳng nên số biểu diễn điểm B là 2 km hay +2 km.

   + Điểm C cách M về phía bên trái 1 đoạn thẳng nên số biểu diễn điểm C là -1 km.