Bài 47 (trang 24 sgk Toán 6 Tập 1): Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (x – 35) – 120 = 0;     b) 124 + (118 – x ) = 217

c) 156 – (x + 61) = 82

Lời giải:

a) (x – 35) – 120 = 0

(x – 35) = 0 + 120

x – 35 = 120

x = 120 + 35

x = 155

b) 124 + (118 – x) = 217

(118 – x) = 217 – 124

118 – x = 93

x = 118 – 93

x = 25

c) 156 – (x + 61) = 82

(x + 61) = 156 – 82

x + 61 = 74

x = 74 – 61

x = 13

Bài 48 (trang 24 sgk Toán 6 Tập 1): Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng một số thích hợp.

Ví dụ: 57 + 96 = (57 – 4) + (96 + 4) = 53 + 100 = 153

Hãy tính nhẩm: 35 + 98;     46 + 29

Lời giải:

Ghi nhớ: Nếu cùng thêm – bớt cùng một số vào tổng thì tổng đó không thay đổi. Mục đích của việc thêm bớt này để tạo ra một số chẵn chục, hoặc chẵn trăm, … để từ đó giúp chúng ta tính nhẩm nhanh hơn. Ở ví dụ trong bài, chúng ta đã cùng thêm – bớt một số là 4 để tạo ra một số chẵn trăm là 100.

35 + 98 = (35 – 2) + (98 + 2) = 33 + 100 = 133

(cùng thêm bớt số 2 để tạo số chẵn trăm là 100)

46 + 29 = (46 – 1) + (29 + 1) = 45 + 30 = 75

(cùng thêm bớt số 1 để tạo ra số chẵn chục là 30)

hoặc

46 + 29 = (46 + 4) + (29 – 4) = 50 + 25 = 75

(cùng thêm bớt số 4 để tạo ra số chẵn chục là 50)

Bài 49 (trang 24 sgk Toán 6 Tập 1): Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp:

Ví dụ: 135 – 98 = (135 + 2) – (98 + 2) = 137 – 100 = 37

Hãy tính nhẩm: 321 – 96; 1354 – 997

Lời giải:

Đây là dạng bài giống với Bài 48 (trang 24 SGK). Mục đích của việc thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp là tạo ra một số chẵn chục, hoặc chẵn trăm, … để từ đó giúp ta tính nhẩm nhanh hơn. Ở ví dụ trong bài, chúng ta đã thêm 2 vào số bị trừ và số trừ để tạo ra số chẵn trăm là 100.

321 – 96 = (321 + 4) – (96 + 4) = 325 – 100 = 225

(cùng thêm vào số bị trừ và số trừ một số 4 để tạo thành một số chẵn trăm là 100)

1354 – 997 = (1354 + 3) – (997 + 3) = 1357 – 1000 = 357

(cùng thêm vào số bị trừ và số trừ một số 3 để tạo thành một số chẵn nghìn là 1000)

Bài 50 (trang 24-25 sgk Toán 6 Tập 1): Sử dụng máy tính bỏ túi:

Giải bài 50 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

425 – 257;     91 – 56;     82 – 56;     73 – 56;     652 – 46 – 46 – 46

Lời giải

Kết quả:

    425 – 257 = 168

    91 – 56 = 35

    82 – 56 = 26

    73 – 56 = 17

    652 – 46 – 46 – 46 = 514

Cách bấm máy tính:

Giải bài 50 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 51 (trang 25 sgk Toán 6 Tập 1)Đố: Điền số thích hợp vào ô vuông ở hình bên sao cho tổng các số ở mỗi dòng, ở mỗi cột, ở mỗi đường chéo đều bằng nhau.

    2
  5  
8   6

Lời giải

4 9 2
3 5 7
8 1 6

Cách làm:

Nhìn vào hình, chúng ta có tổng của đường chéo thứ nhất là 8 + 2 + 5 = 15

Như vậy, việc chúng ta phải làm bây giờ là điền các số thích hợp vào các ô vuông sao cho tổng các số của mỗi dòng, mỗi cột, mỗi đường chèo = 15.

– Dòng thứ 3 ô thứ 2 từ trái sang: ta cần điền thêm số 15 – (8 + 6) = 1

– Cột thứ 3 ô thứ 2 từ trên xuống: ta cần điền thêm số 15 – (2 + 6) = 7

Khi đó ta được:

    2
  5 7
8 1 6

Làm tương tự với các cột, dòng và đường chéo còn lại:

– Dòng thứ 2 ô thứ nhất từ trái sang: ta cần điền thêm số 15 – (5 + 7) = 3

– Cột thứ nhất ô thứ nhất từ trái sang: ta cần điền thêm số 15 – (3 + 8) = 4

– Cột thứ 2 ô thứ nhất từ trên xuống: ta cần điền thêm số 15 – (5 + 1) = 9

– Kiểm tra tổng của đường chéo = 4 + 5 + 6 = 15 (thỏa mãn)

Kết quả:

4 9 2
3 5 7
8 1 6