Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 15 trang 50: Phân tích số 420 ra thừa số nguyên tố

Lời giải

Ta có :

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

Do đó 420 = 2 . 2 . 5 . 3 . 7

Bài 125 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

a) 60 ;             b) 84 ;             c) 285

d) 1035 ;         e) 400 ;         g) 1000000

Lời giải:

a)       b)      c)
 60 | 2      84 | 2   285 | 3
 30 | 2      42 | 2    95 | 5
 15 | 3      21 | 3    19 | 19
  5 | 5      7 | 7    1 |
  1 |       1 | 
60 = 22.3.5  84 = 22.3.7  285 = 3.5.19

d)         e)          
 1035 | 3      400 | 2    
  345 | 3      200 | 2
  115 | 5      100 | 2
  23 | 23      50 | 2
   1 |        25 | 5
 1035 = 32.5.23     5 | 5
            1 |
           400 = 24.52

g) Làm tương tự: 1 000 000 = 26.56

Nếu không sử dụng cách phân tích “theo cột dọc” như trên, các bạn cũng có thể phân tích dần theo từng bước như ví dụ sau:

60 = 2.30 = 2.2.15 = 2.2.3.5 = 22.3.5

Bài 126 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): An phân tích các số 120; 306; 567 ra thừa số nguyên tố như sau:

                120 = 2.3.4.5;

                306 = 2.3.51;

            567 = 92.7

An làm như trên có đúng không? Hãy sửa lại trong trường hợp An làm không đúng?

Lời giải:

An làm như trên là sai vì vế phải còn chứa thừa số không phải là số nguyên tố, sửa lại như sau:

120 = 2.60 = 2.2.30 = 2.2.2.15 = 2.2.2.3.5 = 23.3.5

306 = 2.153 = 2.3.51 = 2.3.3.17 = 2.32.17

567 = 3.189 = 3.3.63 = 3.3.3.21 = 3.3.3.3.7 = 34.7

Bài 127 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết các số sau chia hết cho các số nguyên tố nào?

a) 225 ;         b) 1800 ;         c) 1050 ;         d) 3060

Lời giải:

a) 225 = 3.75 = 3.3.25 = 3.3.5.5 = 32.52

Vậy 225 chia hết cho 3 và 5

b) 1800 = 2.900 = 2.2.450 = 2.2.2.225 = 2.2.2.3.75 = 2.2.2.3.3.25

= 2.2.2.3.3.5.5 = 23.32.52

Vậy 1800 chia hết cho 2, 3 và 5

c) 1050 = 2.525 = 2.3.175 = 2.3.5.35 = 2.3.5.5.7 = 2.3.52.7

Vậy 1050 chia hết cho 2, 3, 5 và 7

d) 3060 = 2.1530 = 2.2.765 = 2.2.3.255 = 2.2.3.3.85 = 2.2.3.3.5.17

= 22.32.5.17

Vậy 3060 chia hết cho 2, 3, 5 và 17

Bài 128 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Cho số a = 23.52.11. Mỗi số 4, 8, 16, 11, 20 có là ước của a hay không?

Lời giải:

Ta có: 4 = 22; 8 = 23; 16 = 24; 20 = 22.5 từ đó ta suy ra:

– 4 là ước của a (vì 4 là ước của 23).

– 8 là một ước của a (vì 8 = 23 là một trong các thừa số của tích).

– 16 không phải là ước của a.

– 11 là một ước của a (vì 11 là một trong các thừa số của tích).

– 20 là ước của a (vì 20 là ước của 23.52).

Vậy các số 4; 8; 11; 20 là ước của a. Số 16 không phải là ước của a.