Bài 137 (trang 53-54 sgk Toán 6 Tập 1): Tìm giao của hai tập hợp A và B, biết rằng:

a) A = {cam, táo, chanh}

   B = {cam, chanh, quýt}

b) A là tập hợp các học sinh giỏi môn Văn của một lớp, B là tập hợp của các học sinh giỏi môn Toán của lớp đó.

c) A là tập hợp các số chia hết cho 5, B là tập hợp các số chia hết cho 10.

d) A là tập hợp các số chẵn, B là tập hợp các số lẻ.

Lời giải:

a) A ∩ B = {cam, chanh}

b) Hai trường hợp:

– TH1: A ∩ B = ∅ (vì học sinh giỏi Văn nên không giỏi Toán – hoặc ngược lại)

– TH2: A ∩ B là tập hợp học sinh vừa giỏi Văn vừa giỏi Toán.

c) A = {0, 5, 10, 15, …}

   B = {0, 10, 20, …}

   A ∩ B = {0, 10, 20, …} = B (vì tập hợp các số chia hết cho 10 thì cũng chia hết cho 5)

d) A ∩ B = ∅

Riêng với câu b thì các bạn giải theo trường hợp nào cũng được.

Bài 138 (trang 54 sgk Toán 6 Tập 1): Có 24 bút bi, 32 quyển vở. Cô giáo muốn chia số bút và số vở đó thành một số phần thưởng như nhau gồm cả bút và vở. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được.

Cách chia Số phần thưởng Số bút ở mỗi phần thưởng Số vở ở mỗi phần thưởng
a 4    
b 6    
c 8    

Lời giải:

Để chia được thì số phần thưởng sẽ phải là ước chung của 24 và 32.

– Cả 4 và 8 đều là ước chung của 24 và 32 nên chia theo cách a và c là thực hiện được.

– 6 không phải là ước chung của 24 và 32 nên chia theo cách b là không thực hiện được.

Cách chia Số phần thưởng Số bút ở mỗi phần thưởng Số vở ở mỗi phần thưởng
a 4 6 8
b 6 4 không chia được
c 8 3 4