Bài 84: Điền các dấu “+”, “-” thích hợp vào ô trống:

Giải bài 84 trang 92 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Lời giải

Các bạn nên lưu ý rằng: b2 = b.b. Do đó dù b có mang dấu gì đi chăng nữa thì đây luôn là tích của hai số cùng dấu và kết quả là luôn dương.

Giải bài 84 trang 92 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 85: Tính:

a) (-25).8   b) 18.(-15)   c) (-1500).(-100)  d) (-13)2

Lời giải

 • Tích hai số cùng dấu thì dương.
 • Tích hai số khác dấu thì âm.

Với các phép tính nhân hai số nguyên khác dấu, nếu bạn đã thực sự làm quen rồi thì có thể bỏ bước nhân giá trị tuyệt đối đi cũng được.

a) (-25) .8 = -(|-25|.|8|) = -(25.8) = -200

b) 18.(-15) = -(|18|.|-15|) = -(18.15)= -270

c) (-1500).(-100) = |-1500|.|-100| = 1500.100 = 150000

d) (-13)2 = (-13).(-13) = |-13|.|-13| = 13.13 = 169

Bài 86: Điền số vào ô trống cho đúng:

Giải bài 86 trang 93 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Lời giải

Giải bài 86 trang 93 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

– Tích số là dương:

   + Nếu một thừa số là dương thì thừa số còn lại cũng là dương.

   + Nếu một thừa số là âm thì thừa số còn lại phải là âm.

– Tích số là âm:

   + Nếu một thừa số là dương thì thừa số còn lại phải là âm.

   + Nếu một thừa số là âm thì thừa số còn lại phải là dương.

Bài 87: Biết rằng 32 = 9. Có còn số nguyên nào khác mà bình phương của nó cũng bằng 9?

Lời giải

Còn số -3 có (-3)2 = (-3).(-3) = 9

Tổng quát:

a.a = (-a).(-a) = a2

Bài 88:

Giải bài 88 trang 93 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Lời giải

– Nếu x < 0 (hay x là số nguyên âm) thì: (-5).x > 0

Ví d vi x = -2
  (-5).x = (-5).(-2) = 5.2 = 10 > 0

– Nếu x = 0 thì: (-5).x = 0

– Nếu x > 0 (hay x là số nguyên âm) thì: (-5).x < 0

Ví d vi x = 3
  (-5).x = (-5).3 = -(|-5|.|3|) = -(5.3) = -15 < 0

Bài 89Sử dụng máy tính bỏ túi

Giải bài 89 trang 93 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

a) (-1356).17;    b) 39.(-152);    c) (-1909).(-75)

Lời giải

a) (-1356).17 = -23052

b) 39.(-152) = -5928

c) (-1909).(-75) = 143175
 
 Bài 88:

Giải bài 88 trang 93 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6Lời giải

– Nếu x < 0 (hay x là số nguyên âm) thì: (-5).x > 0

Ví dụ với x = -2
  (-5).x = (-5).(-2) = 5.2 = 10 > 0

– Nếu x = 0 thì: (-5).x = 0

– Nếu x > 0 (hay x là số nguyên âm) thì: (-5).x < 0

Ví dụ với x = 3
  (-5).x = (-5).3 = -(|-5|.|3|) = -(5.3) = -15 < 0

Bài 88:

Giải bài 88 trang 93 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Lời giải

– Nếu x < 0 (hay x là số nguyên âm) thì: (-5).x > 0

Ví dụ với x = -2
  (-5).x = (-5).(-2) = 5.2 = 10 > 0

– Nếu x = 0 thì: (-5).x = 0

– Nếu x > 0 (hay x là số nguyên âm) thì: (-5).x < 0

Ví dụ với x = 3
  (-5).x = (-5).3 = -(|-5|.|3|) = -(5.3) = -15 < 0