Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội các nước châu Á

Bài 1 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào số liệu ở bảng 7.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ co cấu GDP của ba nước Nhật Bản, Trung Quốc và Lào.

Lời giải:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

Bài 2 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy so sánh giá trị nông nghiệp và dịch vụ trong GDP của từng nước so với hai nước còn lại như thế nào (cao, thấp, trung bình)? Ghi kết quả này vào chỗ chấm (…) của bảng dưới đây:

Giá trị nông nghiệp Giá trị dịch vụ
NHẬT BẢN …………………………….. ……………………………..
TRUNG QUỐC …………………………….. ……………………………..
LÀO …………………………….. ……………………………..

Lời giải:

Giá trị nông nghiệp Giá trị dịch vụ
NHẬT BẢN Giá trị nông nghiệp thấp nhất trong 3 nước, chiếm 1,5% GDP. Giá trị dịch vụ cao nhất trong 3 nước, chiếm 66,4% GDP.
TRUNG QUỐC Giá trị nông nghiệp là 15%, chiếm vị trí trung bình trong 3 nước. Giá trị dịch vụ cũng chiếm vị trí trung bình.
LÀO Giá trị nông nghiệp cao nhất trong 3 nước, chiếm 53% GDP. Giá trị dịch vụ thấp nhất trong 3 nước chiếm 24,3% GDP.

 

 

Bài 3 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 8:Liên hệ giữa các giá trị nêu trên với mực thu nhập của các nước, hãy rút ra kết luận và hoàn chỉnh các nhận xét dưới đây:

– Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP thấp, giá trị dịch vụ cao thì mức thu nhập…………

– Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP cao, giá trị dịch vụ thấp thì mức thu nhập…………

Lời giải:

– Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP thấp, giá trị dịch vụ cao thì mức thu nhập cao.

– Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP cao, giá trị dịch vụ thấp thì mức thu nhập thấp.

Bài 4 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào nội dung SGK trang 23, em hãy nêu ba đặc điểm chính về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của châu Á vào chỗ chấm (…).

Lời giải:

– Sau chiến tranh thế giới thứ 2, nền kinh tế các nước châu Á có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, song sự phát triển giữa các nước và vùng lãnh thổ không đều.

– Một số quốc gia tuy thuộc loại nước nông nghiệp – công nghiệp nhưng lại có các ngành công nghiệp rất hiện đại như các ngành điện tử, nguyên tử, hàng không vũ trụ… Đó là các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Pa-ki-xtan…

– Hiện nay, ở châu Á số lượng các quốc gia có thu nhập thấp, đời sống nhân dân nghèo khổ…còn chiếm tỉ lệ cao.