Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

Bài 1 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy điềm vào chỗ chấm (…) tên các sông trong lược đồ “Các hệ thống sông lớn ở Việt Nam”trang 38 để thấy rõ 9 hệ thống sông lớn ở nước ta:

– Sông Hồng (72 700 km2)

– Sông Thu Bồn (10 350 km2)

– Sông Kì Cùng – Bằng Giang (11 220 km2)

– Sông Ba ( 13 900 km2)

– Sông Thái Bình (15 180 km2)

– Sông Đồng Nai (37 400 km2)

– Sông Mã ( 17 600 km2)

– Sông Cả ( 17 730 km2)

– Sông Cửu Long ( 71 000 km2) (72 700 km2: diện tích lưu vực sông)

Lời giải:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

Bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào lược đồ hình 33.1 trong SGK và kiến thức đã học, đối chiếu với lược đồ trang 38, hãy tô màu vào chú giải và lược đồ để thấy rõ 9 lưu vực sông lớn ở Việt Nam.

Lời giải:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

Bài 3 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 8: Hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây để nêu rõ đặc điểm thủy văn của sông ngòi Việt Nam.

Hệ thống sông ngòi Mùa lũ Đặc điểm (mạng lưới sông, chế độ nước)
Ở Bắc Bộ -Từ tháng… đến tháng…

-Số tháng có lũ…

-Tháng có lũ cao nhất…

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

Ở Trung Bộ -Từ tháng… đến tháng…

-Số tháng có lũ…

-Tháng có lũ cao nhất…

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

Ở Nam Bộ -Từ tháng… đến tháng…

-Số tháng có lũ…

-Tháng có lũ cao nhất…

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

Lời giải:

Hệ thống sông ngòi Mùa lũ Đặc điểm (mạng lưới sông, chế độ nước)
Ở Bắc Bộ -Từ tháng 6 đến tháng 10

-Số tháng có lũ 5

-Tháng có lũ cao nhất 8

– Mạng lưới sông ngòi khá dày đặc

– Chế độ nước thất thường

– Lũ tập trung nhanh và kéo dài

Ở Trung Bộ -Từ tháng 9 đến tháng 12

-Số tháng có lũ 4

-Tháng có lũ cao nhất 11

– Sông thường ngắn và dốc

– Phân thành nhiều lưu vực nhỏ độc lập

– Lũ lên nhanh và đột ngột

Ở Nam Bộ -Từ tháng 7 đến tháng 11

-Số tháng có lũ 5

-Tháng có lũ cao nhất 10

– Mạng lưới sông ngòi khá dày đặc.

– Có lượng nước chảy lớn, chế độ nước theo mùa.

– Sông ở đây điều hòa hơn Bắc và Trung Bộ.