Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội khu vực Đông Á

Bài 1 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 8: ): Dựa vào các bảng 5.1 và 13.1 trong SGK, em hãy tính:

– Tổng sô dân khu vực Đông Á năm 2002…………………………………………………………….

– Tỉ lệ % dân số khu vực Đông Á so với châu Á…………………………………………………….

– Số dân khu vực Đông Á gấp …………..lần số dân châu Phi; gấp ……….lần số dân châu Âu; gấp …………lần số dân châu Mĩ; gấp ………….lần số dân châu Đại Dương.

Lời giải:

– Tổng sô dân khu vực Đông Á năm 2002 là 1509,5 triệu người.

– Tỉ lệ % dân số khu vực Đông Á so với châu Á là 40%.

– Số dân khu vực Đông Á gấp 1,8 lần số dân châu Phi; gấp 2 lần số dân châu Âu; gấp 1,8 lần số dân châu Mĩ; gấp 47 lần số dân châu Đại Dương.

Bài 2 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 8: Em có nhận xét gì về dân số Trung Quốc. Điều này ảnh hưởng thế nào tới sự phát triển kinh tế – xã hộ của Trung Quốc.

Lời giải:

Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới. Nhờ đường lối chính sách cải cách và mở cửa, phát huy được nguồn lao động dồi dào, nguồn tài nguyên phong phú nên trong vòng 20 năm trở lại đây nền kinh tế Trung Quốc đã có những thay đổi lớn lao.

Bài 3 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 8: Đặc điểm nền kinh tế các nước Đông Á ngày nay là ……………………………….

Lời giải:

– Phát triển nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

– Quá trình phát triển đi từ sản xuất thay thế hàng nhập khẩu đến sản xuất để xuất khẩu. Biểu hiện điển hình là sự phát triển của Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Bài 4 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng.

– Nước có giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất là:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

– Nhật Bản có các ngành nào dưới đây không thuộc ngành công nghiệp đứng đầu thế giới:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

– Nước có nền kinh tế phát triển nhanh và có nhiều tiềm năng để phát triển trong khu vực Đông Á là:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

Lời giải:

– Nước có giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất là:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

– Nhật Bản có các ngành nào dưới đây không thuộc ngành công nghiệp đứng đầu thế giới:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

– Nước có nền kinh tế phát triển nhanh và có nhiều tiềm năng để phát triển trong khu vực Đông Á là:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8