Giải tập bản đồ Địa Lí 8 Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

Dựa vào nội dung SGK kết hợp với hiểu biết của bản than, em hãy hoàn thành bảng sau để nêu rõ sự giống và khác nhau về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, về dân cư, xã hội cũng như về kinh tế của hai nước Lào và Campuchia.

Lào Campuchia
1. Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên:

-Giáp quốc gia

-Giáp biển

– Những thuận lợi, khó khăn về vị trí, tự nhiên đối với phát triển kinh tế

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

2. Dân cư, xã hội

-Số dân(triệu người)

-Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên (%)

-GDP/người

-Tỉ lệ dân đô thị

-Các thành phố lớn

-Ngôn ngữ phổ biến

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

3. Kinh tế

-Cơ cấu kinh tế

+Nông nghiệp

+Công nghiệp

+Dịch vụ

-Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

Lời giải:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8