Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam

Bài 1 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí 8:Quan sát kĩ nền móng Tiền Cambri ở hình bên, em hãy cho biết ở giai đoạn đó nước ta chủ yếu là biển hay lục địa. Và có những nền móng cổ nào.

Lời giải:

Ở giai đoạn Tiền Cambri nước ta chủ yếu là biền. Gồm những nền móng cổ đó là: sông Mã, Việt Bắc, Pu Hoạt, Kon Tum.

Bài 2 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí 8: Quan sát kĩ các nền móng Cổ sinh và Trung sinh ở hình bên, em hãy cho biết:

– Giai đoạn Cổ sinh diễn ra ở những vùng nào

– Giai đoạn Trung sinh diễn ra ở những vùng nào

– Kết quả vận động địa chất của hai giai đoạn này đối với phần đất liền của nước ta.

Lời giải:

– Giai đoạn Cổ sinh diễn ra ở những vùng: Đông Bắc, Trường Sơn Bắc, Đông Nam Bộ.

– Giai đoạn Trung sinh diễn ra ở những vùng: sông Đà

– Kết quả vận động địa chất của hai giai đoạn này đối với phần đất liền của nước ta: Làm thay đổi hẳn hình thể nước ta so với trước. Phần lớn nước ta đã trở thành đất liên, lãnh thổ được mở rộng và ổn định.

Bài 3 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí 8: Quan sát hai hình bên và kết hợp kiến thức bản thân, em hãy cho biết:

– Hình nào thể hiện giai đoạn cuối của Cổ kiến tạo. Giải thích vì sao.

– Hình nào thể hiện giai đoạn Tân kiến tạo. Giải thích vì sao.

Lời giải:

– Hình b thể hiện giai đoạn cuối của Cổ kiến tạo. Vì ở giai đoạn cuối của Cổ kiến tạo, địa hình nước ta bị ngoại lực bào mòn, hạ thấp trở thành những bề mặt san bằng.

– Hình a thể hiên giai đoạn Tân kiến tạo. Vì giai đoạn này có những quá trình nâng cao địa hình, đồi núi được nâng cao và mở rộng.

Bài 4 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí 8: Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng nhất.

Đặc điểm của vận động Tân kiến tạo ở nước ta là:Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

Lời giải:

Đặc điểm của vận động Tân kiến tạo ở nước ta là:Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8