Bài 2: Khí hậu châu Á

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào hính 2.1 trong SGK, kết hợp với kiến thức đã học, em hãy tô màu vào bảng chú giải và lược đồ để phân biệt rõ các đới và kiểu khí hậu ở Châu Á.

Lời giải:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

Bài 2 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 8: Thống kê các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa theo bảng dưới đây:

Số TT Các kiểu khí hậu gió mùa Số TT Các kiểu khí hậu lục địa
………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Lời giải:

Số TT Các kiểu khí hậu gió mùa Số TT Các kiểu khí hậu lục địa
1

2

3

Kiểu ôn đới gió mùa

Kiểu cận nhiệt gió mùa

Kiểu nhiệt đới gió mùa

1

2

3

Kiểu ôn đới lục địa

Kiểu cận nhiệt lục địa

Kiểu nhiệt đới khô

Bài 3 trang 6 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và số liệu bảng 2.1 trong SGK, em hãy:

– Xác định và ghi vào bảng dưới đây theo nội dung sau:

Số TT Các địa điểm thuộc các kiểu khí hậu gió mùa Số TT Các địa điểm thuộc các kiểu khí hậu lục địa
………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

— Nêu đặc điểm chế độ mưa và chế độ nhiệt của hai địa điểm E Riát (kiểu nhiệt đới khô), Yangun (kiểu nhiệt đới gió mùa) và ghi vào bảng dưới đây:

Địa điểm Đặc điểm chế độ nhiệt Đặc điểm chế độ mưa
E Riát ………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Yangun ………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Lời giải:

Số TT Các địa điểm thuộc các kiểu khí hậu gió mùa Số TT Các địa điểm thuộc các kiểu khí hậu lục địa
1 Y-an-gum (Mi-a-ma) thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa 1 E Ri-át (A-rập Xê-út) thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới khô
2 Thượng Hải thuộc kiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa. 2 U-lan Ba-to (Mông Cổ) thuộc kiểu khí hậu ôn đới lục địa

 

Địa điểm Đặc điểm chế độ nhiệt Đặc điểm chế độ mưa
E Riát Nhiệt độ cao nhất khoảng 32oC rơi vào tháng 4-5, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25oC rơi vào tháng 1. Biên độ nhiệt khá cao: 7oC. Lượng mưa cao nhất vào tháng 7 với khoảng 580mm, lượng mưa thấp nhất vào các tháng 1, 2, 3 khoảng 30mm. Tổng lượng mưa trung bình năm là 2750mm.
Yangun Nhiệt độ cao nhất là 37oC rơi vào tháng 7, nhiệt độ thấp nhất khoảng 15oC rơi vào tháng 1. Biên độ nhiệt rất cao 22oC. Lượng mưa cao nhất khoảng 30mm, có những tháng không có mưa đó là tháng 7,8,9,10. Tổng lượng mưa trung bình năm rất thấp 82mm.