Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

Bài 1 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào bảng số liệu 5.1 trong SGK, em hãy:

-Tính tỉ lệ (%) dân số mỗi châu lục so với toàn thế giới và điền vào bảng dưới đây:

Năm Thế giới Châu Á Châu Âu Châu Phi Châu Mĩ Châu Đại Dương
1950 100% ………. ………. ………. ………. ……….
2002 100% ………. ………. ………. ………. ……….

-Vẽ biểu đồ biểu thị dân số các châu lục dựa vào tỉ lệ đã tính:

Lời giải:

Năm Thế giới Châu Á Châu Âu Châu Phi Châu Mĩ Châu Đại Dương
1950 100% 55.6 21.7 8.8 13.4 0.5
2002 100% 60.6 11.7 13.5 13.7 0.5

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

Bài 2 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy nêu ở châu Á có các tôn giáo lớn nào? Nơi và thời gian ra đời của các tôn giáo đó theo mẫu lớn dưới đây:

Tên tôn giáo Nơi ra đời Thời gian xuất hiện (ra đời)
Phật giáo …………………………….. ……………………………..
Ấn Độ giáo …………………………….. ……………………………..
Kitô giáo …………………………….. ……………………………..
Hồi giáo …………………………….. ……………………………..

Lời giải:

Tên tôn giáo Nơi ra đời Thời gian xuất hiện (ra đời)
Phật giáo Ấn Độ Thế kỉ VI trước Công nguyên
Ấn Độ giáo Ấn Độ Thế kỉ đầu của thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên
Kitô giáo Pa-lê-xtin (Tây Á) Đầu Công nguyên
Hồi giáo Ả-rập Xê-út (Tây Á) Thế kỉ VII sau Công nguyên

Bài 3 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào hình 5.1 trong SGK, em hãy cho biết ở Châu Á có mấy chủng tộc và nơi phân bố của các chủng tộc đó

Lời giải:

– Dân cư Châu Á gồm 3 chủng tộc, đó là: Ơ-rô-pê-ô-ít, Môn-gô-lô-ít, Ô-xtra-lô-ít.

– Các chủng tộc phân bố chủ yếu ở những khu vực:

+ Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít: Trung Á, Tây Nam Á, Nam Á.

+ Chủng tộc Môn-gô-lô-ít: Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á.

+ Chủng tộc Ô-xtra-lô-ít: Một số nước ở Đông Nam Á và Ấn Độ.