Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 1 trang 13 Tập bản đồ Địa Lí 10: Em hãy tìm hiểu bảng sau:

Các quá trình Định nghĩa
A. Phong hóa a, Là quá trình tích tụ (tích lũy) các vật liệu phá hủy
B. Bóc mòn b, Là quá trình di chuyển vật liệu từ nơi này đến nơi khác
C. Vận chuyển c, Là quá trình phá hủy và làm biến đổi các loại đá do tác động của sự thay đổi nhiệt độ, của nước, ôxi, khí cacbonic, các loại axit trong thiên nhiên và sinh vật.
D. Bồi tụ d, Là quá trình các tác nhân ngoại lực (nước chảy, sóng biển, băng hà, gió,…) làm chuyển dời các sản phẩm phong hóa khỏi vị trí ban đầu vốn có của nó.

Từ các quá trình A, B, C, D hãy sắp xếp các định nghĩa tương ứng là một trong các chữa a, b, c, d cho thích hợp vào các câu dưới đây.

* A. Phong hóa…………………………………………………………………………………..

* B. Bóc mòn……………………………………………………………………………………..

* C. Vận chuyển…………………………………………………………………………………..

* D. Bồi tụ………………………………………………………………………………………..

Trả lời:

* A. Phong hóa – c, Là quá trình phá hủy và làm biến đổi các loại đá do tác động của sự thay đổi nhiệt độ, của nước, ôxi, khí cacbonic, các loại axit trong thiên nhiên và sinh vật.

* B. Bóc mòn – d, Là quá trình các tác nhân ngoại lực (nước chảy, sóng biển, băng hà, gió,…) làm chuyển dời các sản phẩm phong hóa khỏi vị trí ban đầu vốn có của nó.

* C. Vận chuyển – b, Là quá trình di chuyển vật liệu từ nơi này đến nơi khác.

* D. Bồi tụ – a, Là quá trình tích tụ (tích lũy) các vật liệu phá hủy

Bài 2 trang 13 Tập bản đồ Địa Lí 10: Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng trong sơ đồ sau:

Phong hóa —> Vận chuyển —> Bồi tụ —> Bóc mòn
Phong hóa —> Bóc mòn —> Vận chuyển —> Bồi tụ
Bóc mòn —> Bồi tụ —> Vận chuyển —> Phong hóa
Bóc mòn —> Vận chuyển —> Bồi tụ —> Phong hóa

Trả lời:

Phong hóa —> Vận chuyển —> Bồi tụ —> Bóc mòn
X Phong hóa —> Bóc mòn —> Vận chuyển —> Bồi tụ
Bóc mòn —> Bồi tụ —> Vận chuyển —> Phong hóa
Bóc mòn —> Vận chuyển —> Bồi tụ —> Phong hóa