Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Bài 1 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tiếp vào sơ đồ dưới đây các đặc điểm của sản xuất nông nghiệp:

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

Trả lời:

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài 2 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền vào chỗ chấm (…) ở bảng sau những nội dung phù hợp thể hiện ảnh hưởng của từng nhân tố tới phân bố nông nghiệp.

Các nhóm nhân tố Các nhân tố cụ thể Ảnh hưởng đến phân bố nông nghiệp
Tự nhiên – Đất…………………………………… ……………………………………………

– Khí hậu, nước:…………………… ……………………………………………

– Sinh vật:………………………….. ………………………………………….. ………………………………………………..

………………………………………………..

……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………………..
Kinh tế Xã hội – Dân cư, lao động…………….. …………………………………………

– Sở hữu ruộng đất……………. …………………………………………

– Tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp…………….. …………………………………………

– Thị trường tiêu thụ…………..

………………………………………… ……………………………………………….. ………………………………………………..

……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………………..

Trả lời:

Các nhóm nhân tố Các nhân tố cụ thể Ảnh hưởng đến phân bố nông nghiệp
Tự nhiên – Đất: Quỹ đất, tính chất đất, độ phì.

– Khí hậu, nước: Chế độ nhiệt, ẩm, mưa; các điều kiện thời tiết; Nước trên mặt, nước ngầm.

– Sinh vật: Loài cây, con; đồng cỏ; nguồn thức ăn tự nhiên.

Điều kiện tự nhiên là tiền đề cơ bản cho sự phát triển và phân bố nông nghiệp.- Ảnh hưởng đến việc hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp.

– Mỗi cây trồng, vật nuôi đều thích hợp với những điều kiện khí hậu và nguồn nước nhất định, điều kiện khí hậu và nguồn nước khác nhau dẫn đến sự phân bố những giống cây trồng, vật nuôi khác nhau.

– Ảnh hưởng mức độ phong phú của giống cây trồng vật nuôi, khả năng cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.

Kinh tế Xã hội – Dân cư, lao động: Lực lượng sản xuất trực tiếp, nguồn tiêu thụ nông sản.

– Sở hữu ruộng đất: Quan hệ sở hữu Nhà nước, tập thể, tư nhân về ruộng đất.

– Tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp: Cơ giới hóa, thủy lợi hóa, hóa học hóa, cách mạng xanh và công nghệ sinh học.

– Thị trường tiêu thụ: Trong nước, ngoài nước.

Điều kiện KT – XH quyết định đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.- Ảnh hưởng qua cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kinh nghiệm người lao động và nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

– Đưa nông nghiệp trở thành một ngành sản xuất tiên tiến kiểu công nghiệp.

Quyết định đến hướng chuyên môn hóa, điều tiết sựu hình thành và phát triển các vùng chuyên môn hóa