Bài 45: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bài 1 trang 68 Tập bản đồ Địa Lí 10: Phân biệt môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo:

Môi trường tự nhiên Môi trường nhân tạo
Nguồn gốc phát sinh ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. …………………………………….
Thành phần ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. …………………………………….

Trả lời:

Môi trường tự nhiên Môi trường nhân tạo
Nguồn gốc phát sinh Nguồn gốc phát sinh từ tự nhiên, không phụ thuộc vào con người. Là kết quả lao động của con người, tồn tại hoàn toàn phụ thuộc vào con người.
Thành phần – Địa hình- Địa chất

– Đất trồng

– Khí hậu

– Nước

– Sinh vật

– Các đối tượng lao động do con người sản xuất ra và chịu sự chi phối của con người: nhà cửa, đường sá, cầu cống,… – Các quan hệ xã hội trong sản xuất, trong phân phối, giao tiếp.

Bài 2 trang 68 Tập bản đồ Địa Lí 10: Nêu rõ chức năng của môi trường và ghi vào sơ đồ sau:

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

Trả lời:

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài 3 trang 68 Tập bản đồ Địa Lí 10: Trình bày vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người

Trả lời:

Vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người:

– Môi trường tự nhiên có vai trò rất quan trọng đối với xã hội loài người nhưng không có vai trò quyết định đến sự phát triển của xã hội.

– Môi trường có ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội loài người thông qua việc con người làm nâng cao hay suy thoái chất lượng môi trường.

Bài 4 trang 69 Tập bản đồ Địa Lí 10: Lập sơ đồ phân loại tài nguyên theo khả năng hao kiệt trong quá trình sử dụng. Nêu ví dụ cụ thể

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

Trả lời:

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài 5 trang 69 Tập bản đồ Địa Lí 10: Nêu những dấu hiệu của sự suy thoái tài nguyên đất và tài nguyên sinh vật nếu bị khái thác không hợp lí

* Tài nguyên đất

* Tài nguyên sinh vật

Trả lời:

* Tài nguyên đất: Đất bị xói mòn trơ sỏi đá, đất bị bạc màu, nghèo chất dinh dưỡng, đất bị sa mạc hóa, đất bị ô nhiễm,…

* Tài nguyên sinh vật: Giảm số lượng loài và số lượng cá thể, suy giảm vốn gen, nhiều loài bị tuyệt chủng,…