Bài 43: Địa lí ngành thương mại

Bài 1 trang 64 Tập bản đồ Địa Lí 10: Hoàn thành sơ đồ về hoạt động của thị trường và nêu khái niệm đơn giản về thị trường:

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

* Khái niệm

Trả lời:

* Sơ đồ

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

* Khái niệm: Thị trường là nơi gặp gỡ giữa người bán (bên bán) và người mua (người mua).

Bài 3 trang 65 Tập bản đồ Địa Lí 10: Phân biệt cán cân xuất nhập khẩu và cơ cấu xuất nhập khẩu.

* Cán cân xuất nhập khẩu:

* Cơ cấu xuất nhập khẩu

Trả lời:

* Cán cân xuất nhập khẩu: Là hiệu số giữa giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu.

* Cơ cấu xuất nhập khẩu: Là tỉ trọng giá trị của các mặt hàng xuất, nhập khẩu trong tổng giá trị xuất, nhập khẩu.

Bài 4 trang 65 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào bảng số liệu sau về giá trị xuất khẩu và dân số năm 2008 của Hoa Kì, Trung Quốc và Cộng hòa Liên Bang Đức.

Tên nước Giá trị xuất khẩu (tỉ USD) Dân số (Triệu người) Giá trị xuất khẩu bình quân đầu người (USD/người)
Hoa Kì 1287,4 304,5
Trung Quốc 1428,3 1324,7
CHLB Đức 1461,9 82,2

* Tính giá trị xuất nhập khẩu bình quân đầu người của 3 nước

* Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện giá trị xuất khẩu/người.

Trả lời:

* Tính giá trị xuất nhập khẩu bình quân đầu người của 3 nước

Tên nước Giá trị xuất khẩu (tỉ USD) Dân số (Triệu người) Giá trị xuất khẩu bình quân đầu người (USD/người)
Hoa Kì 1287,4 304,5 4227,9
Trung Quốc 1428,3 1324,7 1078,2
CHLB Đức 1461,9 82,2 17784,7

* Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện giá trị xuất khẩu/người.

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài 2 trang 64 Tập bản đồ Địa Lí 10: Thương mại là gì? Vai trò của thương mại đối với phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

* Khái niệm

* Vai trò

Trả lời:

* Khái niệm: Thương mại là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng.

* Vai trò:

– Nối liền sản xuất với tiêu dùng

– Điều tiết sản xuất

– Hướng dẫn tiêu dùng