Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cáu sử dụng năng lượng của thế giới

Bài 1 trang 53 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào bảng số liệu cơ cấu sử dụng năng lượng toàn thế giới thời kì 1860 – 2020 (đơn vị %), em hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu sử dụng năng lượng toàn thế giới.

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

Hướng dẫn: Trục hoành biểu hiện các mốc thời gian, trục tung biểu hiện số % so với tổng là 100

Trả lời:

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài 2 trang 53 Tập bản đồ Địa Lí 10: Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu sử dụng năng lượng thế giới, giải thích:

* Củi, gỗ: Được sử dụng sớm, có xu hướng ngày càng giảm nhanh từ 80% năm 1960 còn 5% năm 2000 và tới 2020 chỉ còn 2%. Đây là xu thế đúng vì để bảo vệ rừng.

* Than……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

* Dầu – khí: ………………………………………………………………………………………….

* Năng lượng nguyên tử, thủy điện:…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

* Năng lượng mới:………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời:

* Củi, gỗ: Được sử dụng sớm, có xu hướng ngày càng giảm nhanh từ 80% năm 1960 còn 5% năm 2000 và tới 2020 chỉ còn 2%. Đây là xu thế đúng vì để bảo vệ rừng.

* Than có xu hướng tăng mạnh trong giai đoạn 1860 – 1920 từ 18% lên 68%, đây là nguồn năng lượng được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp. Từ sau năm 1920, có xu hướng giảm nhanh, từ 68% (năm 1920) xuống còn 16% (năm 2020) vì tìm ra các nguồn năng lượng mới thay thế, có nhiều ưu điểm hơn.

* Dầu – khí: Có xu hướng tăng từ 2% (năm 1860) lên 58% (năm 1980), do có nhiều ưu điểm (khả năng sinh nhiệt lớn, không có tro, dễ nạp nhiên liệu, nguyên liệu cho công nghiệp hóa dầu). Trong giai đoạn 1980 – 2020 có xu hướng giảm xướng từ 58% xuống còn 44% do tìm ra nhiều nguồn năng lượng mới.

* Năng lượng nguyên tử, thủy điện: Được sử dụng muộn, có xu hướng ngày càng tăng từ 3% (năm 1940) lên 22% (năm 2020), do đây là nguồn năng lượng có nhiều ưu điểm.

* Năng lượng mới: Được sử dụng rất muộn, có xu hướng ngày càng tăng, từ 3% (năm 1980) lên 16% (năm 2020). Đây là những nguồn năng lượng có rất nhiều ưu điểm (dồi dào, ít gây ô nhiễm mội trường,…).

Các bài giải tập bản đồ và thực hành địa lí 10 khá