Bài 44: Thị trường thế giới

Bài 1 trang 66 Tập bản đồ Địa Lí 10: Nêu rõ đặc điểm của thị trường thế giới

* Sự phát triển của thị trường

* Những cường quốc về xuất nhập khẩu và ngoại tệ mạnh trong hệ thống tiền tệ thế giới

* Cơ cấu hàng xuất khẩu trên thế giới

Trả lời:

* Sự phát triển của thị trường:

– Thị trường thế giới hiện nay là một hệ thống toàn cầu, ngày càng phức tạp và tỏ ra chật hẹp đối với các nước phát triển.

– Ttong nhiều năm qua, thị trường thế giới có nhiều biến động.

– Sự sa sút của nền kinh tế thế giới thể hiện ở sự suy giảm giá trị xuất nhập khẩu của hầu hết các mặt hàng thế giới.

* Những cường quốc về xuất nhập khẩu và ngoại tệ mạnh trong hệ thống tiền tệ thế giới:

– Cường quốc về xuất nhập khẩu: Hoa Kì, Eu, Anh, Nhật Bản,…

– Các đồng ngoại tệ mạnh: Đô la Mỹ, Ơrô, Bảng Anh, Yên Nhât,…

* Cơ cấu hàng xuất khẩu trên thế giới: Chiếm tỉ trong ngày càng cao là các sản phẩm của công nghiệp chế biến, các mặt hàng nông sản có xu hướng giảm.

Bài 2 trang 66 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào bảng số liệu sau:

Tỉ trọng của một số khu vực và một số nước trong xuất khẩu

và nhập khẩu trên thế giới năm 2008 (đơn vị: %)

Xuất khẩu Nhập khẩu
Toàn thế giới 100,0 13,0
Bắc Mỹ 13,0 18,1
Hoa Kì 8,0 13,2
Trung Mỹ và Nam Mỹ 3,8 3,7
Châu Âu 41,0 42,3
Liên minh châu Âu (27 nước) 26,2 37,9
Châu Phi 3,5 2,9
Trung Đông 6,5 3,6
Châu Á (kể cả Ôxtrâylia, không kể Trung Đông) 25,0 26,4
Trung Quốc 8,9 6,9
Nhật Bản 4,9 4,6
ASEAN (10 nước) 6,2 5,7

* Nhận xét tỉ trọng của Hoa Kì, Liên minh châu Âu, Nhật Bản trong cơ cấu xuất nhập khẩu của thế giới.

* Vai trò của Trung Quốc và các nước ASEAN trong thị trường xuất nhập khẩu thế giới.

Trả lời:

* Nhận xét tỉ trọng của Hoa Kì, Liên minh châu Âu, Nhật Bản trong cơ cấu xuất nhập khẩu của thế giới:

Hoa Kì, Liên minh châu Âu, Nhật Bản là 3 trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

– Liên minh châu Âu dẫn đầu thế giới về thương mại, tỉ trọng xuất khẩu đạt 26,2%, chiếm đến 1/4 trong cơ cấu xuất khẩu của thế giới. Tỉ trong nhập khẩu đạt 37,9%, chiếm hơn 1/3 trong cơ cấu nhập khẩu của thế giới.

– Hoa Kì chiếm tỉ trọng khá cao trong cơ cấu xuất nhập khẩu của thế giới, với tỉ trong xuất khẩu chiếm 8% trong cơ cấu xuất khẩu toàn thế giới và tỉ trọng nhập khẩu chiếm 13,2% trong cơ cấu nhập khẩu của thế giới.

– Nhật Bản là quốc gia có tỉ trọng tương đối cao trong cơ cấu xuất, nhập khẩu của thế giới. Tỉ trọng xuất, nhập khẩu của Nhật Bản trong cơ cấu xuất khẩu, nhập khẩu của thế giới lần lượt là 4,9% và 4,6 % (cao hơn tỉ trọng xuất, nhập khẩu của cả châu Phi).

* Vai trò của Trung Quốc và các nước ASEAN trong thị trường xuất nhập khẩu thế giới.

Trung Quốc và các nước ASEAN có đóng góp tương đối lớn trong thị trường xuất nhập khẩu thế giới.

– Tỉ trọng xuất khẩu của Trung Quốc chiếm 8,9% trong cơ cấu xuất khẩu của thế giới, tỉ trọng nhập khẩu chiếm 6,9% trong cơ cấu nhập khẩu của thế giới.

– Tỉ trọng xuất khẩu của ASEAN chiếm 6,2% trong cơ cấu xuất khẩu của thế giới, tỉ trọng nhập khẩu chiếm 5,7% trong cơ cấu nhập khẩu của thế giới.

Bài 3 trang 67 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào hình sau: “Tỉ trọng buôn bán hàng hóa giữa các vùng và bên trong vùng năm 2004”

Nêu rõ vai trò của thị trường châu Âu trong buôn bán toàn thế giới

Trả lời:

Châu Âu là một thị trường rộng lớn, quan trọng hàng đầu thế giới với tỉ trọng buôn bán nội vùng cũng như tỉ trọng buôn bán với toàn thế giới đứng đầu thế giới. Năm 2004, thị trường châu Âu chiếm đến 45% trong cơ cấu buôn bán của thế giới, tỉ trọng buôn bán nội vùng đạt 73,8%.