Bài 32: Thực hành: Sử dụng phương pháp Bản đồ-Biểu đồ để thể hiện sản lượng lương thực và cơ cấu sản lượng lương thực của một số nước trên thế giới

Bài 1 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 10: Cho bảng số liệu các nước sản xuất lương thực nhiều nhất thế giới năm 2007, em hãy hoàn thành biểu đồ cơ cấu lương thực cảu các nước vào lược đồ dưới đây.

Hướng dẫn: Trong mỗi hình tròn chia tỉ lệ sản lượng các loại lương thực (mỗi loại tô một màu).

– Nêu những nhận xét về đặc điểm cơ cấu sản xuất lương thực của các nước này:

• Những nước đứng đầu về sản lượng lương thực và cơ cấu đủ loại

• Những nước trồng lúa mì là chủ yếu

• Những nước trồng lúa mì chủ yếu

• Những nước trồng nhiều ngô

Trả lời:

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

– Nêu những nhận xét về đặc điểm cơ cấu sản xuất lương thực của các nước:

• Những nước đứng đầu về sản lượng lương thực và cơ cấu đủ loại: Trung Quốc, Hoa Kì, Ấn Độ.

• Những nước trồng lúa mì là chủ yếu: LB Nga, Pháp, Canađa.

• Những nước trồng lúa mì chủ yếu: In đô nê xia, Ấn Độ, Trung Quốc.

• Những nước trồng nhiều ngô: Hoa Kì, Trung Quốc, Pháp, Canađa.