Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào đường chuyển động biểu kiến cảu Mặt Trời trong một năm ở hình dưới đây, em hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ chấm (…) trong câu dưới đây:

Ở 10oB Mặt Trời lên thiên đỉnh lần thứ nhất vào khoảng ngày ……………… và lên thiên đỉnh lần thứ hai vào khoảng ngày ……………; còn ở 10oN Mặt Trời lên thiên đỉnh lần thứ nhất vào khoảng ngày ……………….. và lên thien đỉnh lần thứ hai và khoảng ngày ……………….

Trả lời:

Ở 10oB Mặt Trời lên thiên đỉnh lần thứ nhất vào khoảng ngày 15/4 và lên thiên đỉnh lần thứ hai vào khoảng ngày 25/8; còn ở 10oN Mặt Trời lên thiên đỉnh lần thứ nhất vào khoảng ngày 22/2 và lên thien đỉnh lần thứ hai và khoảng ngày 28/10.

Bài 2 trang 9 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào sơ đồ sau, em hãy xác định bốn ngày mở đầu của bốn mùa ở các nước miền ôn đới bán cầu Nam:

Mùa xuân ngày………………… Mùa thu ngày…………………
Mùa hạ ngày………………… Mùa đông ngày…………………

Trả lời:

Mùa xuân ngày 23 tháng 9 Mùa thu ngày 21 tháng 3
Mùa hạ ngày 22 tháng 12 Mùa đông ngày 22 tháng 6

Bài 3 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 10: Sơ đồ sau là vị trí của Trái Đất vào ngày Xuân phân (21-3) và ngày Thu phân (23-9). Em có nhận xét về độ dài ban ngày và ban đêm ở tất cả các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất.

Trả lời:

Vào ngày Xuân phân (21-3) và ngày Thu phân (23-9), ở tất cả các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất đều có độ dài ban ngày và ban đêm bằng nhau.

Bài 4 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 10: Sơ đồ sau là vị trí của Trái Đất vào ngày Hạ chí (22-6) và ngày Đông chí (22-12). Em có nhận xét về độ dài ban ngày và ban đêm ở tất cả các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất.

Ngày Hạ chí (22-6): Ngày Đông chí (22-12):
+ Ở Xích đạo:……………………………….. + Ở Xích đạo:………………………………..
+ Ở chí tuyến Bắc: ………………………… + Ở chí tuyến Bắc: …………………………
+ Từ vòng cực Bắc đến Bắc Cực………. + Từ vòng cực Bắc đến Bắc Cực……….
+ Ở chí tuyến Nam…………………………. + Ở chí tuyến Nam………………………….
+Từ vòng cực Nam đến Nam cực……… +Từ vòng cực Nam đến Nam cực………

Trả lời:

Ngày Hạ chí (22-6): Ngày Đông chí (22-12):
+ Ở Xích đạo: Độ dài ban ngày bằng độ dài ban đêm. + Ở Xích đạo: Độ dài ban ngày bằng độ dài ban đêm.
+ Ở chí tuyến Bắc: Độ dài ban ngày dài hơn độ dài ban đêm. + Ở chí tuyến Bắc: Độ dài ban ngày ngắn hơn độ dài ban đêm.
+ Từ vòng cực Bắc đến Bắc Cực: Ban ngày kéo dài 24 giờ, không có ban đêm. + Từ vòng cực Bắc đến Bắc Cực: Ban đêm kéo dài 24 giờ, không có ban ngày.
+ Ở chí tuyến Nam: Độ dài ban ngày ngắn hơn độ dài ban đêm. + Ở chí tuyến Nam: Độ dài ban ngày dài hơn độ dài ban đêm.
+Từ vòng cực Nam đến Nam Cực: Ban đêm kéo dài 24 giờ, không có ban ngày. +Từ vòng cực Nam đến Nam cực: Ban ngày kéo dài 24 giờ, không có ban đêm