Bài 30: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Bài 1 trang 41 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào nội dung SGK, em hãy ghi vào bảng dưới đây các đặc điêm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp chủ yếu:

Trang trại Thể tổng hợp nông nghiệp Vùng nông nghiệp
Đặc điểm …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… ………………………………… ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. …………………………… …………………………… …………………………… ……………………………

Trả lời:

Trang trại Thể tổng hợp nông nghiệp Vùng nông nghiệp
Đặc điểm – Là hình thức sản xuất cơ bản trong nông nghiệp.

– Được hình thành và phát triển trong thời kì công nghiệp hóa.

– Sản xuất hàng hóa dựa trên chuyên môn hóa và thâm canh.

– Là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở trình độ cao.

– Có sự kết hợp chặt chẽ giữa các xí nghiệp nông nghiệp và xí nghiệp công nghiệp trên một lãnh thổ. – Sử dụng các phương pháp sản xuất công nghiệp tiến bộ.

– Là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

– Đây là những lãnh thổ sản xuất nông nghiệp tương đối đồng nhất về các điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế – xã hội

Bài 2 trang 41 Tập bản đồ Địa Lí 10: Em hãy nêu các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam vào bảng sau:

Trên thế giới Ở Việt Nam
………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ……………………………………………………….

Trả lời:

Trên thế giới Ở Việt Nam
– Xí nghiệp nông nghiệp:+ Hộ gia đình

+ Trang trại

+ Hợp tác xã

+ Nông trường quốc doanh

– Thể tổng hợp nông nghiệp – Vùng nông nghiệp

– Xí nghiệp nông nghiệp:+ Hộ gia đình

+ Trang trại

+ Hợp tác xã

+ Nông trường quốc doanh

– Thể tổng hợp nông nghiệp – Vùng nông nghiệp

 

 

Bài 3 trang 41 Tập bản đồ Địa Lí 10: Em hãy sắp xếp các cụm từ dưới đây vào bảng sao cho phù hợp:

a. Hình thức vốn có của sản xuất nhỏ

b. Sản xuất hàng hóa.

c. Gắn với quá trình công nghiệp hóa.

d. Chủ yếu nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng.

e. Vốn ít, quy mô đất đai nhỏ bé

g. Sử dụng lao động làm thuê.

h. Sử dụng lao động gia đình.

i. Áp dụng khoa học kĩ thuật, thâm canh và chuyên mô hóa

Hộ gia đình Trang trại
………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ……………………………………………………….

Trả lời:

Hộ gia đình Trang trại
a. Hình thức vốn có của sản xuất nhỏd. Chủ yếu nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng.

e. Vốn ít, quy mô đất đai nhỏ bé

h. Sử dụng lao động gia đình.

b. Sản xuất hàng hóa.c. Gắn với quá trình công nghiệp hóa.

g. Sử dụng lao động làm thuê.

i. Áp dụng khoa học kĩ thuật, thâm canh và chuyên mô hóa