Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Bước ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô đã phải chịu những tổn thất gì?

X Hơn 27 triệu người chết.
X 1 710 thành phố, hơn 70 000 làng mạc, gần 32 000 nhà máy, xí nghiệp và 65 000 km đường sắt bị tà phá.
X Lãnh thổ đát nước thuộc phần châu Âu hầu như hoang tàn. Chiến tranh đã làm cho nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại tới 10 năm.
Hơn 17 triệu người chết và toàn bộ các thành phố, nhà máy, xí nghiệp bị tàn phá.

+) Nhân dân Liên Xô đã đạt được những kết quả gì trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950)?

X Hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm trước thời hạn 9 tháng.
Sản xuất nông nghiệp tăng 48%, hơn 6000 nhà máy mới được xây dựng.
X Sản xuất công nghiệp tăng 73%, hơn 6000 nhà mát được khôi phục và xây dựng mới đã đi vào hoạt động.
X Một số ngành sản xuất nông nghiệp cũng vượt mức trước chiến tranh. Đời sông nhân dân được cải thiện.

Bài 2 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Sau khi hoàn thành việc khôi phục kinh tế, từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã thực hiện một loạt các kế hoạch dài hạn nhằm tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội. Phương hướng chính của các kế hoạch này là gì?

X Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng – nền tảng của nền kinh tế quốc dân.
X Thực hiện thâm canh trong sản xuất nông nghiệp.
X Đẩy mạnh tiến bộ khoa học – kĩ thuật, tăng cường sức mạnh quốc phòng.
Ưu tiên phát triển công nghiệp quốc phòng.

+) Quan sát hình 1 trong SGK, em hãy cho biết bức ảnh gắn với sự kiện nào?

Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
Liên Xô bắn thử nghiệm thành công ten lửa đạn đạo.
X Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.
Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu “Phương Đông” đưa con người lần đàu tiên bay vòng quanh trái đất.

 

Bài 3 trang 4 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát lược đồ dưới đây, em hãy:

– Tô màu hồng vào lãnh thổ các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.

– Điền năm ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu vào dưới tên nước trên lược đồ cho đúng.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 9

– Cho biết các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào?

Lời giải:

Hoàn cảnh ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu là:

– Nhân dân các nước Đông Âu nổi dậy khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền khi Hồng quân Liên Xô truy kích quân đội phát xít Đức.

– Từ 1944 – 1946, dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản, một loạt nhà nước dân chủ nhân dân đã dược thành lập ở Đông Âu.

Bài 4 trang 4 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Em hãy điền tên các giai đoạn cách mạng và những nhiệm vụ chính của mỗi giai đoạn cách mạng ở các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1970 vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Lời giải:

Thời gian Giai đoạn phát triển Những nhiệm vụ chính
1945 – 1949 Tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân. – Xây dựng bộ máy chính quyền.

– Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản trong và ngòai nước.

– Thực hiện quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân.

1950 – 1970 Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội. – Xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản, đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể thông qua hình thức hợp tác xã.

– Tiến hành công nghiệp hoá.