Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Bài 1 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Dựa vào SGK em hãy điền những sự kiện chính trong từng giai đoạn của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước trên thế giới vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Lời giải:

Các giai đoạn Những sự kiện lịch sử tiêu biểu
Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX – Ngay khi Nhật đầu hàng, nhân dân Đông Nam Á nổi dậy đấu tranh, tiêu biểu ở In-đô-nê-xi-a (17 – 8 – 1945), Việt Nam (2 – 9 – 1945), Lào (12 – 10 – 1945).

– Phong trào đấu tranh lan nhanh sang các nước Nam Á và Bắc Phi nhiều nước nhanh chóng giành được độc lập

+ Tiêu biểu như Ấn Độ, Ai Cập, An-giê-ri…

+ Năm 1960, 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.

+ Ngày 1 – 1 – 1959, cách mạng Cu-ba giành thắng lợi.

Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX – Chính quyền Bồ Đào Nha đã trao trả độc lập cho Ghi-nê Bít-xao (9 – 1974), Mô-dăm-bích (6 – 1975) và Ăng-gô-la (11 – 1975).
Từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX – Chính quyền của người da đen đã được thành lập ở Rô-đê-di-a (1980, sau đó nước này được đổi tên thành Cộng hòa Diam-ba-bu-ê) và ở Tây Nam Phi (1990) (nay là Cộng hòa Nam-mi-bi-a)

– Năm 1993, chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xóa bỏ.

 

Bài 2 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Em hãy nêu những nhận xét về sự tan rã của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc – thực dân theo từng giai đoạn của phong trào giải phóng dân tộc.

Lời giải:

Nhận xét:

– Sau chiến tranh thế giới thứ hai phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân thế giới diễn ra mạnh mẽ trên khắp các khu vực và với những thắng lợi của các nước đã làm hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc – thực dân dần dần bị tan rã.

– Phong trào đấu tranh diễn ra mạnh mẽ và sớm nhất ở châu Á sau đó lan rộng ra các nước châu Phi và Mĩ La-tinh.

– Từ cuối những năm 70 chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng của nó là chế độ phân biệt chủng tộc, với sự kiện năm 193 chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ ở Nam Phi đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.