Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Bài 1 trang 46 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy?

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12 – 1976).
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (3 – 1982).
X Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12 – 1986).
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6 – 1991).

+) Theo em, phải hiểu đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta như thế nào?

Thay đổi hẳn mục tiêu chủ nghĩa xã hội.
X Không thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp đúng đắn.
X Đổi mới phái toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế, chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa, đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới về kinh tế.
Chỉ đổi mới về kinh tế

Bài 2 trang 46 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Em hãy nêu những thành tựu chủ yếu trong công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến năm 2000 theo các lĩnh vực sau:

Lời giải:

Các kế hoạch Kinh tế Chính trị Đối ngoại
Kế hoạch 5 năm (1986 – 1990) Nước ta từ chỗ thiếu ăn hàng năm, đến năm 1990, đã đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu.

Hàng hóa trên thị trường dồi dào, nhất là hàng tiêu dùng.

Phát triển kinh tế đối ngoại.

Tình hình đất nước dần dần ổn định. Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác cùng phát triển với các quốc gia trên thế giới, đặc biệt quan tâm phát triển nền kinh tế đối ngoại.
Kế hoạch 5 năm (1991 – 1995) – Khắc phục được tình trạng đình đốn trong sản xuất, rối ren trong lưu thông.

– Kinh tế tăng trưởng nhanh, tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hàng năm là 8,2%.

– Từng bước đây lùi lạm phát.

– Kinh tế đối ngoại phát triển, thị trường xuất nhập khẩu mở rộng.

Ổn định + 11 – 7 – 1995: Tổng thống Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

+ 28 – 7 – 1995: Việt Nam gia nhập ASEAN.

Kế hoạch 5 năm (1996 – 2000) – Nền kinh tế vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hàng năm 7%.

– Nông nghiệp phát triển liên tục, góp phần ổn định kinh tế, xã hội.

– Kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển.

Ổn định + Có quan hệ thương mại với 140 nước

+ Có quan hệ đầu tư với gần 70 nước.