Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

Bài 1 trang 33 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

+) Dùng bút màu đen tô đậm Đường số 4 và Hành lang Đông – Tây trên lược đồ.

+) Tô màu đỏ vào kí hiệu chỉ quân ta tấn công, truy kích địch; màu xanh vào kí hiệu chỉ quân Pháp rút chạy.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 9+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Âm mưu của Pháp trong “Kế hoạch Rơ-ve” là gì?

X “Khóa cửa biên giới Việt – Trung” bằng cách tăng cường hệ thống phòng ngự trên Đường số 4.
Chiếm lại các cứ điểm trên Đường số 4 đã bị ta giành trong chiến dịch Việt Bắc.
Tấn công, càn quét lớn vào Việt Bắc để dồn dân ra khởi căn cứ cách mạng của ta.
X “Cô lập Căn cứ đại Việt Bắc” với đồng bằng Liên khu III và IV của ta bằng “Hành lang Đông – Tây”.

+) Trong chiến dịch Biến giới thu – đông năm 1950, quân ta đã giành được thắng lợi gì?

X Giải phóng vùng biên giới Việt – Trung dài 750 km từ Cao Bằng đến Đình Lập.
X Phá vỡ “Hành lang Đông – Tây” của địch ở Hòa Bình.
X Phá vỡ thế bao vây của địch đối với “Căn cứ địa Việt Bắc”.
Buộc Pháp phải kí kết hiệp định chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam

Bài 2 trang 34 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý đúng.

Lời giải:

+) Từ sau chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 đến đầu năm 1953, quân ta liên tiếp mở các chiến dịch nào tấn công vào phòng tuyến quân Pháp?

X Chiến dịch Trung du.
X Chiến dịch Hạ Lào.
X Chiến dịch Đường số 18.
Chiến dịch Hà – Nam – Ninh.
Chiến dịch Tây Nguyên.
Chiến dịch Huế – Đà Nẵng.
X Chiến dịch Hòa Bình.
X Chiến dịch Tây Bắc.
Chiến dịch Điện Biên Phủ.
X Chiến dịch Thượng Lào.

+) Các chiến dịch của ta từ sau chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 đến đầu năm 1953 có đặc điểm chung nào?

Địch chủ động tấn công còn ta luôn giữ thế phòng ngự.
X Ta luôn giữ vững quyền chủ động đánh địch trên các chiến trường.
Các chiến dịch đều diễn ra ở vùng rừng núi và trung du.
Các chiến dịch đều diễn ra ở vùng đồng bằng.

Bài 3 trang 34 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

+) Tô màu đỏ vào kí hiệu chỉ quân ta tấn công; màu xanh vào kí hiệu chỉ quân Pháp rút chạy.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 9

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Chiến dịch Tây Bắc nổ ra ngày nào?

Ngày 14 – 11 – 1951.
Ngày 23 – 2 – 1952.
X Ngày 14 – 10 – 1952.
Ngày 8 – 4 – 1953.

+) Mục tiêu của ta trong chiến dịch Tây Bắc là gì?

Tập dượt cách đánh địch ở địa bàn rằng núi.
X Tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng đất đai và nhân dân.
X Mở rộng căn cứ địa kháng chiến và phát triển chiến tranh du kích.
Phá vỡ Hành lang Đông – Tây của địch.