Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

Bài 1 trang 24 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Dựa vào lược đồ dưới đây, em hãy tô màu đỏ vào khuyên tròn ứng với những nơi mà em cho là có các cuộc đấu tranh lớn trong phong trào dân chủ 1936 – 1939.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 9

Bài 2 trang 24 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở nước ta diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào?

X Chủ nghĩa phát xít ra đời đe dọa hòa bình và an ninh thế giới.
X Quốc tế Cộng sản họp đề ra chủ trương mới.
X Mặt trận Nhân dân Pháp thắng cử và đứng ra thành lập chính phủ mới có nhiều chính sách tiến bộ với các thuộc địa.
Liên Xô tăng cường giúp đỡ, ủng hộ cách mạng Việt Nam.

+) Mục tiêu đấu tranh của phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở nước ta là gì?

Chống phong kiến giành ruộng đất cho nông dân.
Chống tư sản mại bản để bảo vệ các nhà tư sản trong nước.
Chống đế quốc bảo vệ độc lập dân tộc.
X Chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh, đòi tự do, cơm áo, hòa bình.

+) Hình thức đấu tranh của phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở nước ta là gì?

X Đấu tranh hợp pháp, nửa hợp pháp.
Đấu tranh vũ trang giành chính quyền.
Đấu tranh bí mật.
X Đấu tranh công khai, nửa công khai.