Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 – 1945

Bài 1 trang 25 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

+) Tô màu đen vào kí hiệu chỉ quân Nhật tấn công Lạng Sơn, màu xanh vào kí hiệu chỉ quân Pháp rút chạy và tấn công; màu đỏ vào kí hiệu chỉ nơi quần chúng nổi dậy khởi nghĩa.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 9

+) Trình bày miệng diễn biến của khởi nghĩa Bắc Sơn (27 – 9 – 1940) theo lược đồ.

Lời giải:

Diễn biến khởi nghĩa Bắc Sơn:

– Ngày 27 – 9 – 1940, nhân dân nổi dậy chặn đánh thực dân Pháp, lập chính quyền cách mạng.

– Nhưng sau đó, Nhật – Pháp câu kết với nhau đàn áp cuộc khởi nghĩa.

– Dưới sự lãnh đạo của đảng bộ địa phương, nhân dân đã đấu tranh quyết liệt chống khủng bố, bắt tay sai nhờ đó mà các cơ sở của cuộc khởi nghĩa vẫn được duy trì. Đội du kích Bắc Sơn được thành lập và lớn dần lên, sang năm 1941 phát triển thành Cứu quốc quân.

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Sau khởi nghĩa Bắc Sơn, đội du kích Bắc Sơn được thành lập và đến năm 1941 phát triển thành tổ chức nào?

X Cứu quốc quân.
Vệ quốc quân.
Hội cứu quốc.
Giải phóng quân.

 

 

Bài 2 trang 25 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

+) Tô màu đỏ vào những kí hiệu chỉ nơi quần chúng và binh lính người Việt nổi dậy khởi nghĩa và nơi chính quyền cách mạng được thành lập.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 9

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Khởi nghĩa Nam Kì giành được những kết quả gì?

X Triệt hạ được một số đồn giặc.
X Thành lập chính quyền nhân dân và tòa án cách mạng ở nhiều vùng.
Thành lập lực lượng vũ trang.
Đánh bại những cuộc đàn áp của thực dân Pháp.

+) Nguyên nhân thất bại của khởi nghĩa Nam Kì là gì?

Thời cơ chưa chín muồi.
X Lực lượng của pháp còn mạnh.
X Kế hoạch khởi nghĩa bị lộ.
Quần chúng nhân dân không ủng hộ.