Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925

Bài 1 trang 20 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát ảnh chụp dưới đây và dựa vào SGK, em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng:

Lời giải:

+) Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động gì tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (12 – 1920)

X Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba.
Đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam.
X Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
Vạch trần chính sách đàn áp, bóc lột dã man của đế quốc Pháp.

+) Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (12 – 1920) có ý nghĩa như thế nào tới quá trình hoạt động cách mạng của người?

X Tạo tiếng vang với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và nhân dân các thuộc địa.
Đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin và đi theo con đường cách mạng vô sản.
Là sự chuẩn bị quan trọng về chính trị, tư tưởng và tổ chức để Người đứng ra thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam tỏng giai đoạn tiếp sau.
Là mốc son đánh dấu Người đã tìm ra con đường cứu nước đứng đắn coh dân tộc.

Bài 2 trang 20 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Dựa vào nội dung bài học, em hãy nối mỗi thời gian trong khung màu đỏ với cột sự kiện trong khung màu xanh cho đúng để thấy rõ những hoạt động chính của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong thời gian từ 1919 đến năm 1925.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 9