Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Bài 1 trang 21 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Dựa vào nội dung SGK và lược đồ dưới đây, em hãy điền vào chỗ phấm (…) những địa danh nổ ra khởi nghĩa Yên Bái.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 9

Bài 2 trang 21 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Dựa vào nội dung SGK, em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng:

Lời giải:

+) Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra vào thời gian nào?

Ngày 25 tháng 12 năm 1927.
Ngày 9 tháng 12 nă 1929.
Ngày 3 tháng 2 năm 1930.
X Ngày 9 tháng 2 năm 1930.

+) Khởi nghĩa Yên Bái do tổ chức cách mạng nào lãnh đạo?

Hội Phục Việt.
Tân Việt Cách mạng đảng.
X Việt Nam Quốc dân đảng.
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

+) Khởi nghĩa Yên Bái thất bại vì những nguyên nhân nào?

X Thực dân Pháp còn mạnh.
X Việt Nam Quốc dân đảng non yếu về tổ chức và lãnh đạo.
X Khuynh hướng dân chủ tư sản đã trở nên lỗi thời và lạc hậu.
Nhân dân không ủng hộ.